English | German | Russian | Czech

chocholouš obecný Czech

Meaning chocholouš obecný meaning

What does chocholouš obecný mean in Czech?

chocholouš obecný

crested lark pták z čeledi skřivanovití (Galerida cristata)

Translation chocholouš obecný translation

How do I translate chocholouš obecný from Czech into English?

chocholouš obecný Czech » English

crested lark

Examples chocholouš obecný examples

How do I use chocholouš obecný in a sentence?

Movie subtitles

Takový je obecný názor, pane!
Such is the vulgar opinion, sir!
Obecný zájem na prvním místě.
General interest first.
Jenže ten motiv je tak prostý tak obecný, že mi jednoduše utekl.
But the motive was so simple that it slipped through the machinery.
Jsem obecný tajemník, a jako takový v úzkém styku s veřejným míněním.
As town clerk here, I am able to keep a close touch on the pulse of local opinion.
Pan Blakeworth je obecný tajemník.
You can't do that. Mr Blakeworth's the town clerk.
Obecný stav pacienta: uspokojivý.
General condition of patient. fair.
Obecný časový průběh 100 na 3.6.
Conventional chronological progression, 100 by 3.6.
Jde o váš obecný postoj.
It's your general attitude.
U určitém věku muži hledali kámen mudrců, který je schopný přeměnit obecný kov ve zlato.
For ages, men looked for the philosophers' stone, capable of transmuting base metal into gold.
Pokud americké síly přistál na Saipanu Jsme spustili obecný útok pomocí všech našich vzdušných prostředků.
When the U.S. forces landed on Saipan we launched a general offensive using all our airborne assets.
Je to obecný útok!
It's a general offensive!
Obecný útok?
A general offensive?!
Je to obecný útok.
It's a general offensive.
Samozřejmě není zmíněno žádné jméno a popis místa je obecný.
Of course, he doesn't mention any names. He purposely keeps the description vague.

News and current affairs

V dalším desetiletí, s koncem studené války, nový obecný názor zněl, že svět je unipolární americká hegemonie.
A decade later, with the Cold War's end, the new conventional wisdom was that the world was a unipolar American hegemony.
Není žádným překvapením, že se výsledky zátěžových testů, které ministr financí Spojených států Timothy Geithner předepsal velkým americkým bankám, akciovým trhům líbily, neboť obecný výsledek prosákl na veřejnost o několik týdnů dříve.
It is no surprise that stock markets liked the results of the stress tests that US Treasury Secretary Timothy Geithner administered to America's big banks, for the general outcome had been leaked weeks before.
Státy, jež tímto způsobem regulují vstup nových ISP na trh, vykazují méně uživatelů internetu na hlavu, a to bez ohledu na výši národního důchodu a obecný rozvoj telekomunikační sítě.
Countries that regulate entry by new ISPs in this way have fewer Internet users per capita, regardless of national income and general development of the telecommunications network.
Obecný cíl unie kapitálových trhů je tedy relativně jednoduchý.
The overall aim of the capital-markets union is thus relatively straightforward.
Pozitivní, byť méně přímý efekt, by mohl mít také obecný regulační tlak, který by zvýšil dostupnost projektů vhodných k dlouhodobým investicím a harmonizoval místní insolvenční režimy.
In a more indirect way, a general regulatory push that increased the availability of projects suitable for long-term-investment and harmonized local insolvency regimes could also have a positive effect.
Pokud jde o obecný pokrok, jsou Evropané bezpochyby mnohem pesimističtější než Američané, a nedávné události jejich postoj, zdá se, ještě upevnily.
Europeans are undoubtedly more pessimistic than Americans about progress in general, and recent events merely seem to have reinforced this stance.
Bezpochyby bude nutné, aby prezident dosáhl kompromisu se svým zákonodárným sborem, ale obecný souhlas získaný lidovým hlasováním zahrnuje alespoň nějakou širší shodu na pozadí platformy, na níž prezident založil svou volební kampaň.
Of course, a president will undoubtedly need to compromise with his legislature, but the general consent that is gained by popular election implies at least some broader agreement behind the platform that he or she campaigned on.
Jednou z největších překážek šíření demokracie je obecný názor, že náboženství a demokracie jsou ve vzájemném rozporu: že přijetí demokracie znamená vyhnat Boha a náboženství z veřejné sféry a učinit z něj ryze soukromou záležitost.
One of the greatest obstacles to the spread of democracy is the widely held view that religion and democracy are inimical to each other: to adopt democracy means to banish God and religion from the public sphere and make it strictly a private affair.
Ačkoliv premisy, z nichž tento obecný trend pramení, jsou jasné, voliči v Latinské Americe své hlasy nedávají jedné, ale dvěma levicím.
But while the premises underlying this broad trend are clear, Latin America's voters are electing not one left, but two.
Avšak byť je krajní obezřetnost občas pochopitelná, stavět odporné nebo prostě výstřední názory na minulost mimo zákon nemusí být jako obecný princip právě moudré.
But even if extreme caution is sometimes understandable, it may not be wise, as a matter of general principle, to ban abhorrent or simply cranky views of the past.
Skutečný problém ale představuje sebevědomí a procesy sociálního srovnávání, jež psycholog Leon Festinger vysledoval jako obecný lidský rys.
But the real issue is self-esteem and the social-comparison processes that psychologist Leon Festinger observed as a universal human trait.
Vysledovat nějaký obecný trend je dnes obtížné.
It is difficult now to discern a coherent pattern.
Ve skutečnosti však demokracie jistý stupeň šoumenství a břinku vyžaduje; politici potřebují apelovat na masu voličů, nikoliv jen na elitu, která si může dovolit obecný lid ignorovat.
In fact, democracy demands a degree of showmanship and pizzazz; politicians need to appeal to the mass of voters, and not just to an elite, which can afford to ignore hoi polloi.
Jeden obecný závěr se však nemění: bohatství je podmíněno službami.
But the broad conclusion remains: wealth is conditional on services.

Are you looking for...?