English | German | Russian | Czech

chocholouš indický Czech

Translation chocholouš indický translation

How do I translate chocholouš indický from Czech into English?

chocholouš indický Czech » English

tawny lark

Examples chocholouš indický examples

How do I use chocholouš indický in a sentence?

Movie subtitles

Jižní Indický znám jako své boty.
And way out of any waters I know.
Nemůžeme přeplout celý Indický oceán kvůli jednomu pasažérovi.
We can't run all over the Indian Ocean carrying one passenger.
Poplujeme po směru větru k Africe a na indický oceán.
We will go about and run downwind for Africa and the Indian Ocean.
CANDY: Sestro, viděla jste někdy ten indický trik s lanem?
Matron, have you ever seen the Indian rope trick?
Jeden indický maharádža žebral o její punčochu.
There was an Indian maharajah who came to beg one of her stockings.
Na východ mohl dosáhnout Indický oceán, ale tam by na tom byl mnohem hůř.
Eastward, he could reach the Indian Ocean, but he'd be even worse off there.
Propluli jsme kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky,...také nazývaným Mysem bouří, kde plují jen ti nejodvážnější. Pluli jsme směr severovýchod, přes Indický oceán do Pacifiku.
South, past the unseen sprawl of Africa. until we rounded the Cape of Storms and steered a bold course east and northeast. for the Indian Ocean and beyond.
Kdybych byl indický potentát zahrnul bych diamanty.
If I were an Indian potentate I'd shower you with diamonds.
Je to ten Indický film, The Elephant with Two Tails.
That Indian picture, The Elephant with Two Tails.
Rappaccini je schopen naroubovat výhony z čínského stromu za indický tak, že rostlina více šťávy a také produkuje víc kyseliny kyanovodíkové.
Rappaccini has succeeded in transforming This poisonous plant of India to produce its own sap a strange solution of hydrocyanic acid.
Náš indický polykač ohně, náš fakír živý plamen, ohnivá hora!
Here our Indian fire-eater, our fakir a living flame, a veritable mountain of fire!
Byl to, domnívám se, že byste ho tak nazval, indický ordonanc.
He was, I think you would say, the colonel's Indian orderly.
Panika, indický velvyslanec v Pekingu, řekl, že pokud noha amerického vojáka překročí 38 rovnoběžku, dojde k čínské intervenci.
Mr. Panika, the Indian ambassador to Peking, informs us that any American troops above the 38th parallel will provoke an intervention by the Chinese.
To byl i ten indický trik s lanem.
So was the Indian rope trick.

News and current affairs

Jak mi ovšem vysvětlil jeden indický přítel, pro indickou levici šlo především o symbolický krok.
But, as one Indian friend explained to me, this is mainly symbolic politics for India's Left.
Indický příklad nám ale poskytuje letmý pohled na to, co by svět mohl dokázat společně.
But India's example also provides a glimpse of what the world could achieve collectively.
Indický zemědělský sektor například za zbytkem tamní dynamické ekonomiky zaostává a na kahánku, neboť hladiny spodní vody, na níž velká část země závisí, překotně klesají.
India's agriculture sector, for example, has fallen behind the rest of its dynamic economy, living on borrowed time, as levels of ground water, on which much of the country depends, fall precipitously.
Kromě toho Čína náhle zkrátila délku své hranice s Indií tím, že odvolala své uznání 1597 kilometrů dlouhé linie oddělující indický Kašmír od Kašmíru drženého Čínou.
Moreover, China abruptly shortened the length of its border with India by rescinding its recognition of the 1,597-kilometer (992-mile) line separating Indian Kashmir from Chinese-held Kashmir.
Indický projekt Unikátního identifikačního čísla, pod kvalifikovaným řízením průkopníka informačních technologií Nandana Nilekaniho, zajistí dostupnost vládních, bankovních a pojišťovacích služeb pro nejširší vrstvy populace.
India's Unique Identification Number project, under the capable stewardship of information-technology pioneer Nandan Nilekani, will enable access to government, banking, and insurance services at the grass-roots level.
Když pákistánský prezident Parvíz Mušaraf odcestoval do Myanmaru, aby oslavil novopečený vztah své země s kolegy-barmskými generály, indický ministr zahraničí Džasvant Singh ho brzy následoval.
When Pakistan's President, Pervez Musharraf traveled to Myanmar to celebrate his country's new relationship with his fellow generals, India's Foreign Minister Jaswant Singh soon followed.
Indie a Pákistán se 25. listopadu 2003 dohodly na klidu zbraní podél kontrolní linie (LoC), mezinárodní hranice oddělující indický Kašmír od pákistánského Kašmíru, i na skutečné kontrole území (AGPL) ve strategické oblasti Siačen.
On November 25, 2003, India and Pakistan agreed to a cease-fire along the Line of Control (LoC), the international border that divides Indian Kashmir from Pakistani Kashmir, as well as the actual ground control (AGPL) in strategic Siachen region.
Na nadcházejícím summitu nejvyšších představitelů obou zemí indický ministerský předseda Atal Bihárí Vádžpéjí bezpochyby nepromešká žádnou příležitost, aby tuto otázku předložil svému pákistánskému protějšku.
Undoubtedly, at the forthcoming summit between the leaders of the two countries, India's Prime Minister Atal Behari Vajpayee will not miss any opportunity to ask the same question of his Pakistani counterpart.
Írán se považuje za oběť mezinárodního dvojího metru - akceptuje se pákistánský a indický status jaderné velmoci, o izraelském ani nemluvě -, což jen dále přiživuje pocit diskriminace a odhodlání prosadit své ambice.
Iran believes that it is the victim of an international double standard - acceptance of Pakistan's and India's nuclear status, not to mention Israel's - which only fuels its sense of discrimination and its resolve to pursue its ambitions.
Pokud byl váš mobilní telefon smontován v Indii, ale vyvinut a navržen ve Finsku, je to indický, anebo finský výrobek?
If your mobile phone was assembled in India, but developed and designed in Finland, is it an Indian or a Finnish product?
Procestovala Afriku a indický subkontinent a rázně vystoupila na pekingské konferenci, kde se sešly vedoucí představitelky žen z celého světa.
She journeyed to Africa and to the Indian subcontinent, and spoke forcefully at the Beijing conference that brought women leaders together from around the world.
Indický úspěch je tím pozoruhodnější, že za krize, na konci listopadu 2008, udeřily pákistánské teroristické útoky na Mumbaí, indické nervové centrum finančnictví a hlavní město obchodu.
India's achievement is all the more striking given that the Pakistani terrorist attacks on Mumbai - India's financial nerve center and commercial capital - in late November 2008 came in the midst of the crisis.
Indický demografický vývoj je výrazně lepší než čínský a velikost a tempo růstu tamní pracovní síly je jedním ze dvou klíčových faktorů pohánějících dlouhodobou hospodářskou výkonnost - tím druhým je produktivita.
India's demographics are considerably better than China's, and the size and growth rate of a country's workforce is one of the two key factors that drive long-term economic performance - the other being productivity.
Rozhodnutí soudu tak potvrzuje indický pluralismus a právní řád.
The court's decision thus is an affirmation of Indian pluralism and of the rule of law.

Are you looking for...?