English | German | Russian | Czech

Bi Czech

Translation Bi translation

How do I translate Bi from Czech into English?

Bi Czech » English

bismuth Bi

bi Czech » English

bi-

Examples Bi examples

How do I use Bi in a sentence?

Movie subtitles

Rozumím. Teď nám sežeň 20 čípků Bi Valeas.
Now you must find us 20 Bi Valeas suppositories.
Jsme bi-sexuálně zvědaví, co?
I'm getting a bad feeling here.
Dobře, Bi.
Ok Bee. and here we go.
Ryba pro Bi.
Fish for Bee?
Dobře, Bi.
Ok Bee.
Pa. dát Bi.
Fa. do. Bee.
Fa. chtít Bi.
Bee. now.
Ano, Fa chce Bi.
Yes, Fa wants Bee?
Najdeš Bi?
Can you find Bee?
Najít Bi.
Find Bee!
Najít Bi.
Find Bee.
Stop Bi.
Stop Bee.
Bi věc na krku. Věc.
The thing on Bee's back the thing..
Míč. -Ano. Míč na zádech Bi není dobrý.
Ball.. yes, the ball. on Bee's back is not good.

News and current affairs

Znám více než tisíc středních škol, které zavedly pořadí výuky F-Ch-Bi.
I know of more than 1,000 high schools that have implemented the P-C-B sequence.

bi English

Translation Bi in Czech

How do you say Bi in Czech?

bi English » Czech

bisexuální bisexuál

Bi English » Czech

bismut Bi

Examples Bi in Czech examples

How do I translate Bi into Czech?

Movie subtitles

Now you must find us 20 Bi Valeas suppositories.
Rozumím. Teď nám sežeň 20 čípků Bi Valeas.
Ma loves Bi.
Ma ráda Bi.
The Bi-Al Foundation, asteroid K4067.
Nadace Bi-Al, asteroid K4067.
Bi.gg.ie, Biggie.
Bi.gg.ie, Biggie.
Do you want bi-carb?
Chcete bikarbonát?
It's some sort of robotic cleaner with autri-motive, bi-carbol scraping blades.
To je nějaký robotický odklízeč s autopohonem a karbolovými čepelemi.
I'd like a there and back, off-peak, weekend break, supersaver, senior citizen, bi-monthly season with optional luggage facilities and a free cup of coffee in a plastic cup, a crocodile sandwitch and make it snappy, you metallic moron!
Chtěl bych zpáteční, mimo špičku, víkendový pobyt, pro důchodce, věrnostní na dvouměsíční období, s libovolným počtem zavazadel, kávu v plastikovém kelímku zdarma, sendvič krokodýl a to všechno pěkně rychle, ty kovový kreténe!
The bi-convertor interface.
Rozhraní bi-konvertoru.
What if we could find Bi-Frost the Rainbow Bridge?
Co kdybychom našli Duhový Most?
But, Keitel, if Erik ever finds the Horn Resounding. if he ever crosses Bi-Frost, the Rainbow Bridge. if he ever wakens the gods..
Ale, Keitele, jestli Erik někdy najde ten Roh Zvučící. jestli někdy přejde do Nakostzmrzlí, Duhový Most. jestli někdy probudí bohy..
Bi-Frost.
Nakostzmrzlí.
Bi - Billy?
Billy?
Bi - Billy.
Billy.
Son of a bi. tch.
Zkurvysyn.

News and current affairs

In this sense, China, like many countries, could be said to have something of a bi-polar personality.
V tomto smyslu lze o Číně stejně jako o mnoha dalších zemích říci, že cosi jako bipolární osobnost.
With the demise of the Soviet Union, according to this argument, the bi-polar balance of power vanished and America became the world's only superpower, engendering resentment and envy - and hence a difficult time for US-European relations.
Se zánikem Sovětského svazu podle tohoto argumentu zmizela i bipolární rovnováha a Amerika se stala jedinou supervelmocí na světě, pročež začala vzbuzovat odpor a závist - americko-evropským vztahům tak nastaly těžké časy.
In the United States, a powerful bi-partisan Senate committee directly monitors the intelligence services.
Ve Spojených státech tajné služby přímo monitoruje mocný senátní výbor obsazený oběma partajemi.
The second is the growing tendency among Palestinians, other Arabs, and many Europeans to prefer a bi-national Israeli-Palestinian state to the original two-state solution.
Druhým je sílící tendence mezi Palestinci, ostatními Araby a mnoha Evropany dávat před původním řešením dvou států přednost dvounárodnímu izraelsko-palestinskému státu.
By the middle of the nineteenth century, the world was functioning on a bi-metal system based on gold and silver.
Do poloviny devatenáctého století se svět opíral o bimetalový systém založený na zlatě a stříbře.