English | German | Russian | Czech

aktivismus Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does aktivismus mean in Czech?

aktivismus

činorodost filos. koncepce přisuzující značný význam činnému principu pol. (v předmnichovském Československu) politika aktivní spolupráce stran národnostních menšin se stranami vládními hanl. (za okupace) politika aktivní spolupráce s nepřítelem či ochota k

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate aktivismus from Czech?

aktivismus Czech » English

activism

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate aktivismus in Czech?

aktivismus · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use aktivismus in a sentence?

Movie subtitles

Politický aktivismus?
Political activism?
Ale nebyl k tomu potřebný politický aktivismus.
But political activism was not required.
A tak Lindsay přišla na to, že ten aktivismus, který vzešel. z její touhy mít hezčí vlasy, opravdu zvýšil její sebeúctu.
And Lindsay discovered that the activism that came out. ofher desire for prettier hair really did boost her self-esteem.
Che, nebyl by tu na Brownu žádny politický aktivismus bez tebe.
Che, there would be no political activism at Brown without you.
Zkušenosti zmírnily můj aktivismus s pragmatismem a rád bych si myslel, že moudrost ustavičně mezi tím balancuje.
Experience has tempered my activism with pragmatism, and I would like to think the wisdom to continually balance the two.
Musím říct. že mi někdy ten aktivismus chybí.
You know, sometimes I miss going to Act Up.
To je aktivismus, ne žurnalismus.
This is activism not journalism.
On byl chycen v éře aktivismus a opravdu se snaží Chcete-li získat neslyšících postavit něco pro sebe.
He was caught up in the era of activism and he was really trying to get deaf people to kind of stand up for themselves.
Bylo to přesně tak, jak je dnes známo, že byl zrozen internetový video aktivismus.
That's exactly like, with that video internet activism, as it's known today, was born.
A ten váš zelený aktivismus nezmění svět.
And this grass roots activism of yours isn't changing the world.
To je dobře, protože aktivismus je strašne přiteplenej.
Good. Because activism is so fucking gay!
Možná pan Helms pozvedl svůj aktivismus na novou úroveň.
Maybe Mr. Helms has raised his activism to a new level.
Tomu se říká aktivismus, Kingsley.
Wait till the powers that be find that James Muttock has signed his name on a piece of paper! It's called activism, Kingsley.
To je dobrá výmluva, ten tvůj aktivismus.
Great excuse, the antiglobaliza. a?

News and current affairs

I ti, jimž připadá ekonomická logika argumentů pro fiskální aktivismus přesvědčivá, tedy musí připustit, že politika takové řešení nepodporuje.
So, even those who find the economic logic of arguments for fiscal activism compelling must acknowledge that the politics are not supportive.
Kadrího příchod do Pákistánu a jeho urputný politický aktivismus tedy v jistém smyslu přece jen něčemu posloužily: posílily víru občanů v systém, který nadále budují.
So, in a way, Qadri's arrival in Pakistan and his intense political activism have served a purpose: he has reinforced the people's faith in a system that they are continuing to build.
Dnesní slábnoucí ujgurský aktivismus a ubývající politické protesty dávají tusit, že dochází k ústupu.
Presently, diminishing Uyghur activism and decreasing political protests suggest a shift toward withdrawal.
V rámci těchto mantinelů však internetem zprostředkovaný aktivismus, jako jsou například webové petice, nejen rozšířil hranice tradičního mediálního zpravodajství, ale zároveň předznamenal některé zajímavé nové politické důsledky.
However, within these boundaries, internet-enabled activism, such as online petitions, have not only expanded the boundaries of traditional media reporting, but presaged some interesting new political consequences as well.
Pronikavost a pružnost nového média nejenže oslabuje tradiční mediální cenzuru, ale internetem zprostředkovaný aktivismus zároveň hraje stále větší roli při reformě čínského právního systému a při rozvoji probouzející se občanské společnosti.
As the pervasiveness and flexibility of the new medium weakens traditional media censorship, internet-enabled social activism plays an increasingly influential role in China's legal reform and the development of its nascent civil society.
Odpor severní Evropy vůči eurobondům odráží obavy z morálního hazardu, podle nichž měnový aktivismus odradí strukturální reformy.
Northern European opposition to Eurobonds reflects moral-hazard concerns that monetary activism will discourage structural reforms.
To je vítaný vývoj a nejen pro Francii, neboť Sarkozyho aktivismus v sobě zároveň nese příslib zvýšení politického vlivu Evropy ve světě.
That is a welcome development, and not only for France, because Sarkozy's activism also promises to boost Europe's political influence around the world.
Ruský aktivismus v SNS také zemi posune do pozice přímého soupeření s EU.
Russian activism in the CIS will also bring it into direct rivalry with the EU.
Sarkozyho energii, vůli a aktivismus lze směle označit za velkolepé.
Sarkozy's energy, willpower, and activism are nothing short of spectacular.
Před pouhými několika měsíci byl dokonce aktivismus jednoho francouzského intelektuála klíčový pro zahájení dosud neúspěšného pokusu o sesazení libyjského plukovníka Muammara Kaddáfího.
And, as recently as a few months ago, a French intellectual's activism was crucial to initiating the so-far unsuccessful attempt to bring down Libya's Colonel Muammar Qaddafi.
Možnost vzniku násilí by však neměla naši pozornost odvádět natolik, že bychom si nepovšimli, že fundamentalistická přesvědčení také motivují pozitivní politický aktivismus.
But the possibility of violence should not distract us from noticing that fundamentalist convictions also motivate positive political activism.
Aktivismus a terorismus dnes poskytují - nebo spíše vnucují - nový zdroj legitimity.
Nowadays, activism and terrorism provide, or rather impose, a new source of legitimacy.
Aktivismus Ruska je podivný.
In addition, if Ukraine's President becomes an international pariah, he can only turn to Russia, as is the case of President Aleksandr Lukashenko in Belarus.
Jeho pojistky a vyvažovací mechanismy měly naopak mařit jakoukoliv podobnou snahu ze strany všemocné exekutivy a lze pochybovat o tom, že by Američané takový aktivismus navěky podporovali.
Its checks and balances were meant to frustrate any such mission at the hands of an all-powerful executive, and it is doubtful that Americans would support such activism in perpetuity.

Are you looking for...?