English | German | Russian | Czech

Narynská oblast Czech

Translation Narynská oblast translation

How do I translate Narynská oblast from Czech into English?

Narynská oblast Czech » English

Naryn Province

Examples Narynská oblast examples

How do I use Narynská oblast in a sentence?

Simple sentences

Řeka zaplavila celou oblast.
The river flooded the whole region.
Oblast je obklopena strmýma horama.
The area is surrounded by steep mountains.
Znám tu oblast.
I'm familiar with the area.
Nechodím nikam mimo tuto oblast.
Don't walk outside this area.

Movie subtitles

Speciální oblast Nipponu.
The specially administrated zone of Nippon.
Speciální oblast Nipponu.
The Nippon special zone.
Naposledy tam bylo hodně problémů, protože teprve zřizovali speciální oblast.
Everyone's getting panicky about this special zone starting.
Speciální oblast Nipponu není nic víc, než jen past, do které jsme se měli chytit!
The specially administrated zone of Nippon is a cowardly trap to lure us in!
Všechno co musím udělat, je spočítat počet stébel trávy v tomto malém čtverci a pak násobit počtem čtverců, který by pokryl celou tuto oblast.
All I have to do now is count the number of blades of grass in that little two-inch square and then multiply by the number of squares that would cover this whole field.
No, kluci. Ta oblast, kam míří, je v noci fakt nebezpečná.
Uh, guys, guys, uh, the area that he's headed towards is pretty dangerous at night.
Oba víme, že železnice tuhle oblast vlastní.
We both know the railroad owns this territory.
Oblast Daskasanu zažívá v poslední době zvláštní věci.
The Daskasan region has been through some strange phenomena as of late.
Celá oblast mezi Arménií a Ázerbajdžánem, byla vždy plná bojů.
The entire zone located between the borders of Armenia and Azerbaijan has always been hot.
Například oblast Karabachu na Jihu je centrem desetiletého konfliktu.
Take the Karabakh zone in the South. It's been at the centre of a ten-year conflict.
Oblast Karabach je plná ropy.
The Karabakh region is full of oil.
Pokrývá to oblast 50 metrů.
It covers a 50 meter sector.
Tohle je opuštěná oblast. Ideální pro testy nových zbraní.
This is a deserted region, perfect for testing new weapons.
Jsem John D. Lee, Indiánský komisař pro tuto oblast.
I'm John D. Lee, lndian Commissioner for this district.

News and current affairs

V širším kontextu by tento vývoj mohl vést k posílení takzvané Severní dimenze Evropské unie, jejímž cílem je oblast volného obchodu všech zemí ležících při Baltském moři.
In a wider context this could lead to a strengthening of the so-called Northern Dimension of the EU, where the goal is a free trade area to include all the countries around the Baltic Sea.
Oblast, které by se měl tento plán týkat, zahrnuje Bulharsko, Chorvatsko a Albánii, a dále Srbsko, Bosnu, Makedonii, Černou Horu a Kosovo.
The area covered by this plan would include Bulgaria, Croatia and Albania as well as Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro and Kosovo.
Vytvořil by obchodní oblast, jež by byla dostatečně velká na to, aby mohla produkovat jak místní, tak zahraniční investice.
It would create a trade area large enough to generate both local and foreign investment.
Jedna oblast je vojenská.
Pertama, militer.
Paradoxní je, že existuje jedna oblast, kde jsou rozsáhlé rozpočtové škrty zajisté oprávněné: armáda.
Ironically, there is one area in which large budget cuts are certainly warranted: the military.
Vezměme si oblast vyspělých technologií, kde Amerika údajně exceluje.
Consider high technology, where America is supposed to excel.
Jedna rozpočtová oblast by se nicméně seškrtat mohla a měla: vojenské výdaje.
One budget area can and should be cut: military spending.
Tato oblast přijímá informace od všech smyslů a na jejich základě pak ovládá různé obvody v našem těle, díky nimž se nám rozbuší srdce, zpotí dlaně, sevře žaludek, ztuhnou svaly či vyplaví hormony, což jsou všechno známky toho, že máme strach.
This region receives information from all the senses and in turn controls the various networks that inspire the speeding heart, sweaty palms, wrenching stomach, muscle tension and hormonal floods that characterize being afraid.
Když se přírodní vědy a matematika těšily několikasetletému období velkých vynálezů, čněla jedna oblast světa nad všemi ostatními.
For a few hundred years, when science and mathematics were enjoying a period of great invention, one region of the world stood out.
Není divu, že tato oblast sklízela po celém světě respekt.
Not surprisingly, this region was globally respected.
Vědec je jen zřídkakdy expertem na více než jednu oblast, protože jejich světy a jazyky se tolik liší.
Rarely is a scientist an expert in more than one area, because the worlds and languages are so different.
Proč by se další oblast odvěkých nevraživostí neměla stát zdrojem nové koncepce státnosti?
Why shouldn't another site of ancient enmities be the source of a new conception of statehood?
Po otřesném útoku chemickými zbraněmi na oblast východně od Damašku, kterou kontrolují povstalci, se to samozřejmě jen hemží tvrzeními a protitvrzeními.
Of course, claims and counter-claims have been swirling in the aftermath of the appalling chemical-weapons attack on a rebel-controlled area east of Damascus.
Jenu a dolaru pomáhá také skutečnost, že centrální banky jiných zemí nadále snižují úrokové sazby směrem kampnbsp;nule, což je oblast, kterou sazby jenu a dolaru okupují dnes.
The yen and dollar are also being bolstered as central banks elsewhere continue to cut interest rates towards zero, territory that the yen and dollar policy rates already occupy.

Are you looking for...?