English | German | Russian | Czech

-o-matic

Grammar -o-matic grammar

What are the grammatical properties of -o-matic in Czech?

o + matice · preposition + noun

Singular
o matici o matici
Plural
o matice o maticích
++

Examples -o-matic examples

How do I use -o-matic in a sentence?

Simple sentences

Nechce o tom mluvit.
She doesn't want to talk about it.
Všechno, co potřebuji vědět o životě, jsem se naučil od sněhuláka.
All I need to know about life, I learned from a snowman.
Tohle je to město, o kterém jsem ti říkal.
This is the town I told you about.
Musíš vstát o trochu dřív.
You must get up a little earlier.
O dítě se musíš starat.
You must look after the child.
Starej se o sebe!
Mind your own business!
Nemám o nic raději než ty .
I don't like you any more than you like me.
On je jakému se žádný nevyrovná, pokud jde o diskutování.
He is second to none when it comes to debating.
Neváhej požádat o radu.
Don't hesitate to ask for advice.
Obecně řečeno, ženy žijí skoro o deset let déle,než muži.
Generally speaking, women live longer than men by almost ten years.
Sháním knížky o dějinách Říma.
I'm looking for books on Roman history.
Nemám chuť čekat o nic déle.
I don't feel like waiting any longer.
O minutu dřív, a byli by mohli stihnout autobus.
One minute earlier, and they could have caught the bus.
O minutu dřív, a možná by stihli autobus.
One minute earlier, and they could have caught the bus.

News and current affairs

SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
SAN FRANCISCO - It has never been easy to have a rational conversation about the value of gold.
Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech.
Even the United States abrogated indexation clauses in bond contracts during the Great Depression of the 1930's.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Yes, gold has had a great run, but so, too, did worldwide housing prices until a couple of years ago.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
Indeed, on the surface it seems to be its perfect antithesis: the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism.
V zemích jako Francie, Itálie a Řecko se mluvilo o revoluci.
There was talk of revolution in countries such as France, Italy, and Greece.
Také OSN byla součástí konsensu roku 1945, podobně jako sen o evropské jednotě.
The UN, like the dream of European unity, was also part of the 1945 consensus.
Dnes, o 70 let později, velká část konsensu roku 1945 neexistuje.
Today, 70 years later, much of the 1945 consensus no longer survives.
Přednesl strhující vyprávění o svém dobrodružství, doplněné záběry toho, jak se vznáší, chytá do úst bubliny a podobně.
He gave a fascinating talk about his adventures, complete with clips of him floating around, catching bubbles in his mouth, and so on.
V případě teroru nejde ani o správný popis, ani o užitečně volená slova, neboť teroristické činy je správnější charakterizovat jako činy kriminální.
This is neither a correct description nor a useful terminology for terrorist acts, which are more correctly described as criminal.
V případě teroru nejde ani o správný popis, ani o užitečně volená slova, neboť teroristické činy je správnější charakterizovat jako činy kriminální.
This is neither a correct description nor a useful terminology for terrorist acts, which are more correctly described as criminal.
Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti, které omezují jejich platnost; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty.
Some of today's restrictions on habeas corpus and civil liberties have sunset clauses restricting their validity; all such rules should be re-examined by parliaments regularly.
Během pár hodin přišlo náhle a násilně o život více než 3000 nevinných lidí - většinou Američanů, ale i občanů 115 dalších zemí.
In a matter of hours, more than 3,000 innocent people, mostly Americans, but also people from 115 other countries, had their lives suddenly and violently taken from them.
WASHINGTON - Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána.
WASHINGTON, DC - The negotiations to create a Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States are being widely welcomed.
Pokud však jde o standardy - jako jsou normy upravující bezpečnost, zdraví a životní prostředí -, jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé: buďto zavedený standard splníte, nebo nebudete prodávat.
But, when it comes to standards - such as those governing safety, health, and the environment - the market-access requirements are brutal and binary: either you meet the established standard or you do not sell.

Examples -o-matic in Czech examples

How do I translate -o-matic into Czech?

Simple sentences

You must come back before nine o'clock.
Musíš se vrátit do devíti hodin.
It's almost six o'clock.
Je téměř šest hodin.
Although we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
I když jsme čekali do deseti, Bill se vůbec neukázal.
Although we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
Přestože jsme čekali do deseti, Bill se vůbec neobjevil.
We talked till after eleven o'clock.
Povídali jsme si do jedenácté.
I'll stay there till six o'clock.
Zůstanu tu do šesti.
I leave home before eight o'clock every morning.
Opouštím dům před osmou hodinou každé ráno.
This shop is open from 9 to 6 o'clock.
Tento obchod je otevřen od 9 do 18 hodin.
On school nights, Tom goes to bed at nine o'clock, but on Fridays and Saturdays, he stays up much later.
Když další den školu, chodí Tom spát v devět hodin, ale o pátcích a sobotách zůstává vzhůru mnohem déle.
It's eleven o'clock.
Je jedenáct hodin.
When Tom was working on the dairy farm, he had to get up at five o'clock every morning to go and milk the cows.
Když Tom pracoval na mléčném statku, musel vstát každé ráno v pět hodin a podojit krávy.
He said that it was nine o'clock then.
Řekl, že teď je devět hodin.
He said that it was nine o'clock at that time.
Řekl, že teď je devět hodin.
I was supposed to be here at three o'clock, but my train was delayed.
Měl jsem tu být ve tři hodiny, ale můj vlak měl zpoždění.

Movie subtitles

Hell-o!
PEKLE..
O. M. Gosh you guys, I am freaking out!
O.. M.. Pane, se zblázním kluci!
We'll also need a team to confirm that the recipients are prepped and in the O.R. By the time their kidneys arrive.
Potřebujeme i tým k zajištění, že příjemci jsou připraveni na sále, když dorazí ledviny.
O-One second, Chan ladies.
Chviličku, Chan dámy.
Sorry to bother you, Mr. J, it's just, uh, o-our dad is missing and we have reason to believe he may have been with you last night, uh.
Promiňte, že vás obtěžuji, pane J, jen, že pohřešujeme tátu a máme důvod se domnívat, že byl minulou noc s vámi.
I need to have it on a weekday, between nine in the morning and four o'clock while the kids are at school and Marcus is down the depot.
Potřebuji, aby to bylo ve všední den, mezi devátou ráno a čvrtou hodinou, když jsou děti ve škole a Marcus dole v depu.
Little Mrs Sengupta's water's broke at four o'clock this morning.
Malé paní Senguptě praskla voda ve čtyři ráno.
Three o'clock, thereabouts.
Okolo třetí.
Miss Newsome, I must ask, where were you at three o'clock?
Slečno Newsome, musím se zeptat, kde jste byla ve tři hodiny odpoledne?
Three o'clock, I was with.
Tři hodiny, byla jsem s.
But in your case, it's more like J-E-L-L-O.
Ale v tvém případě, spíš J-E-L-I-T-O.
The 22th at 7 o'clock. Her favorite flowers are orchids.
Její oblíbené květiny jsou orchideje.
So in my office at 10 o'clock.
Takže v deset v kanceláři.
Dear miss, please come to my place at 4 o'clock. They're breaking up.
Drahá slečno, přijďte ke ve čtyři. rozcházejí se.

News and current affairs

What is it about Israel that reduces America's president to Jell-O?
Čím to je, že Izrael dokáže proměnit amerického prezidenta v želé?
L: (perking up) O, Cyprus was cool.
D: (rázem oživne): Ó, Sajprus byl kúl.
Beginning with a gin and tonic just after noon, and ending with a Napoleon brandy at three o'clock, lunch prior to the Big Bang was often the most arduous part of a stockbroker's day.
Oběd, začínající ginem s tonikem hned po poledni a završený panákem Napoleona ve tři hodiny, byl před Velkým třeskem pro burzovního makléře často nejnáročnější součástí dne.
After all, Richard Nixon's race against John Kennedy in 1960 is said to have been lost on television: Kennedy looked cool and handsome, while Nixon scowled into the camera, with sweat trickling down his five o'clock shadow.
Koneckonců se tvrdí, že Richard Nixon prohrál v roce 1960 svůj souboj s Johnem Kennedym v televizi: Kennedy působil jako vyrovnaný a pohledný muž, zatímco Nixon se mračil do kamery a po jednodenním strništi mu stékal pot.