English | German | Russian | Czech

conductivity oscillations English

Translation conductivity oscillations in Russian

How do you say conductivity oscillations in Russian?

conductivity oscillations English » Russian

осцилляции проводимости

Are you looking for...?