English | German | Russian | Czech

C-bias English

Translation C-bias in Russian

How do you say C-bias in Russian?

C-bias English » Russian

сеточное смещение

Are you looking for...?

C | bias