English | German | Russian | Czech

-ive English

Translation -ive in Russian

How do you say -ive in Russian?

-ive English » Russian

-и́вный