English | German | Russian | Czech

-gon English

Translation -gon in Russian

How do you say -gon in Russian?

-gon English » Russian

-уго́льник -го́н