English | German | Russian | Czech

-er English

Translation -er in Russian

How do you say -er in Russian?