English | German | Russian | Czech

-ation English

Translation -ation in Russian

How do you say -ation in Russian?

-ation English » Russian

-а́ция