English | German | Russian | Czech

-lei German

Meaning -lei meaning

What does -lei mean in German?

-lei

Suffix zur Bildung von bestimmten beziehungsweise unbestimmten Gattungszahlwörtern

Are you looking for...?

-ler | -let | -le | -lein | -lekt | -less | -leben | -legen | -leger | -lexem