English | German | Russian | Czech

-kerken German

Meaning -kerken meaning

What does -kerken mean in German?

-kerken

-church, -kirk Ortsnamengrundwort für Kirchorte

Translation -kerken translation

How do I translate -kerken from German into English?

-kerken German » English

-kirk -church

Are you looking for...?

-keit | -ken