English | German | Russian | Czech

-iell German

Meaning -iell meaning

What does -iell mean in German?

-iell

-ial nachgestelltes Wortbildungselement, das Substantive zu Adjektiven ableitet essenziell (vergleiche: Essenz und essentiell), prinzipiell, tendenziell, vektoriell

Are you looking for...?

-ien | -ier | -ieren | -ie | -ierung