English | German | Russian | Czech

-felde German

Meaning -felde meaning

What does -felde mean in German?

-felde

-field ein Ortsnamengrundwort für Gefilde, Ebene sowie dort befindliche Siedlungen Güterfelde, Lichterfelde, Ludwigsfelde, Oebisfelde, Vorsfelde

Translation -felde translation

How do I translate -felde from German into English?

-felde German » English

-field

Are you looking for...?

-feld | -fels | -fest