English | German | Russian | Czech

-ji English

Meaning -ji meaning

What does -ji mean?

-ji

(India) An honorific conveying respect.