English | German | Russian | Czech

-corn English

Meaning -corn meaning

What does -corn mean?

-corn

horn(s)

Are you looking for...?