English | German | Russian | Czech

-amundo English

Meaning -amundo meaning

What does -amundo mean?

-amundo

(slang) An intensifier.

Are you looking for...?