English | German | Russian | Czech

'naner English

Meaning 'naner meaning

What does 'naner mean?

'naner

(Southern US, Appalachian) banana

Are you looking for...?