English | German | Russian | Czech

narcina pobřežní Czech

Translation narcina pobřežní translation

How do I translate narcina pobřežní from Czech into English?

narcina pobřežní Czech » English

deepesea electric ray deep-sea blind ray blind torpedo

Examples narcina pobřežní examples

How do I use narcina pobřežní in a sentence?

Movie subtitles

Mezitím poctíme návštěvou pobřežní stráž.
Meanwhile, we'll go pay a visit to the Coast Guard.
Jsme bratrstvo a když jeden bratr chybí, zraní to celou rodinu pobřežní stráže.
We are a brotherhood, and when one of our brothers go missing, it hurts the whole Coast Guard family.
Toto je vnitřní záležitost pobřežní stráže, tudíž bude řešena vnitřně pobřežní stráží bez vnější pomoci.
This is an internal matter for the Coast Guard, thus to be handled internally by the Coast Guard with no outside help.
Toto je vnitřní záležitost pobřežní stráže, tudíž bude řešena vnitřně pobřežní stráží bez vnější pomoci.
This is an internal matter for the Coast Guard, thus to be handled internally by the Coast Guard with no outside help.
Potřebujeme přístup na základnu, vyslechnout jeho druhy, ale pobřežní stráž nás blokuje při každé příležitosti.
We need base access, we need to interview his shipmates, but the Coast Guard keeps shutting us down at every turn.
Měli jste nějaké vztahy s pobřežní stráží?
Have you had any interaction with the Coast Guard?
Naloží ji na náklaďák pobřežní stráže a odvezou pryč.
They put it in a Coast Guard truck and take it off my hands.
Cokoliv dalšího se musíte zeptat pobřežní stráže.
Anything else, you're gonna have to ask the Coast Guard.
Náklaďák pobřežní stráže?
A Coast Guard truck?
Jsem na oficiální záležitosti pobřežní stráže, takže pokud to nechcete řešit s prezidentem Spojených Států.
I'm on official Coast Guard business, so unless you want to take it up with the President of the United States.
Můžeme nakouknout do náklaďáku pobřežní stráže?
Is it okay if we look inside a Coast Guard truck?
Nevěděla jsem, že pobřežní stráž převádí nelegální imigranty.
I didn't know the Coast Guard deals in the trafficking of illegal immigrants.
Nemůžeme důvěřovat pobřežní stráži, že to vyšetří sama.
We cannot trust the Coast Guard to investigate itself.
Zavolejte. zavolejte pobřežní stráž!
Guys, call the. call the coast guard!

News and current affairs

Vezměme si incident na Senkaku v roce 2010, kdy Japonci zatkli posádku čínské rybářské lodě, která narazila do plavidla japonské pobřežní hlídky, a Číňané pak vystupňovali hospodářskou odplatu.
Consider the Senkaku incident in 2010, when, after Japan arrested the crew of a Chinese trawler that had rammed a Japanese coast guard vessel, China escalated its economic reprisals.
Zdvojnásobení rozlohy chráněné pobřežní krajiny a zahrnutí obrovské plochy volného oceánu mezi rezervace je mimořádně obtížný úkol.
Doubling the area of protected coastal land and bringing substantial areas of open ocean into reserves is a particularly formidable task.
Samozřejmě musí existovat lepší (mnohem lepší) a přísnější regulace pobřežní a mimohraniční těžby energetických zdrojů a přísné tresty za omyly.
Of course, there must be better (far better) and stricter regulation of offshore and out-of-bounds energy extraction, and severe penalties for mistakes.
Dlouhodobé moratorium na pobřežní a mimohraniční energetický průzkum logiku, ale skutečnou tragédií ropné skvrny BP bude, pokud tím veškeré změny skončí.
A prolonged moratorium on offshore and other out-of-bounds energy exploration makes sense, but the real tragedy of the BP oil spill will be if the changes stop there.
Když se Čínská státní pobřežní ropná společnost (CNOOC) pokusila před dvěma lety koupit americkou UNOCAL, vyvolalo to ve Spojených státech politickou bouři.
When China National Offshore Oil Company tried to buy America's UNOCAL two years ago, it set off a political firestorm in the United States.
Stoupající hladiny moří nakonec zaplaví velká pobřežní města a zničí celé ostrovní státy.
Pada akhirnya, kenaikan permukaan laut akan membanjiri kota-kota pesisir besar dan memusnahkan seluruh negara-negara kepulauan.
Ani Pobřežní stráž USA nedokázala vyloučit, že by aktiva společnosti bylo možné využít pro teroristické činy.
Even the US Coast Guard could not rule out that the company's assets could be used for terrorist operations.
Jak ovšem ukázal případ japonských reaktorů, čelí pobřežní jaderné elektrárny ještě složitějším nástrahám.
But, as Japan's reactors have shown, coastal nuclear-power plants confront more serious dangers.
Svou ekonomickou strukturou a úrovní prosperity však připomíná spíše Itálii než své protějšky na východní straně Pacifiku - americké pobřežní státy Washington, Oregon a Kalifornii.
But its economic structure and level of prosperity make it look more like Italy than its counterparts in the eastern Pacific Rim - the US coastal states of Washington, Oregon, and California.
Pobřežní oblasti v Severní Karolíně jsou podobně jako pobřežní oblasti všude na světě ohroženy stoupající hladinou moří v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.
North Carolina's coastlands, like coastal areas around the world, are threatened by rising sea levels caused by human-induced climate change.
Pobřežní oblasti v Severní Karolíně jsou podobně jako pobřežní oblasti všude na světě ohroženy stoupající hladinou moří v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.
North Carolina's coastlands, like coastal areas around the world, are threatened by rising sea levels caused by human-induced climate change.
Schengenský prostor potřebuje skutečnou evropskou pobřežní hlídku s vlastním rozpočtem, plavidly a personálem.
What the Schengen Area needs is a true European coast guard, with its own budget, ships, and personnel.
Proto dává smysl, aby nová pobřežní hlídka financovaná z fondů EU začala právě tam.
It thus makes sense for the new coast guard, backed by EU funds, to start there.
Evropská pobřežní hlídka by navíc představovala flexibilní nástroj umožňující v kterémkoliv okamžiku co nejefektivněji alokovat zdroje.
Moreover, a European coast guard would provide a flexible tool with which to allocate resources as effectively as possible at any given moment.

Are you looking for...?