English | German | Russian | Czech

Examples flocculating agent examples

How do I use flocculating agent in a sentence?

Movie subtitles

Nevypadáte jako vládní agent.
You don't look like a Government agent.
Seligson, svatební agent.
Seligson the matchmaker.
Jak se dravec Nosferatu přibližoval, zdálo se, že realitní agent Knock začal zcela podléhat jeho vlivu.
As the predator Nosferatu approached, it seems that the estate agent,Knock, had already begun to fall under his spell.
Vévodův agent sedí uprostřed. Pšš.
Yes, but. shh.
To byl vévodův agent, kdo teď přihodil?
Was that the duke's agent who made that last bid?
Za vás přihazoval váš agent a za zase můj.
You had an agent bid for you. I had an agent bid for me.
A přísaháte k Bohu všemohoucímu, že se vy, vaše rodina a ten vlezlý agent o téhle hrozné šokující věci nikomu ani slovem nezmíníte?
Will you swear by almighty god that you and your family and that agent of yours won't breathe a word of this shocking thing to a mortal soul?
Zdá se, že můj agent pan Dawker zná někoho ve firmě, kde kdysi pracovala vaše žena.
Well, it appears that my agent, mr. Dawker. that my agent happens to know the firm who in the old days employed your wife.
Můj agent od Baumannů to přinese toto odpoledne.
My agent's bringing Baumann up here this afternoon.
To je Mac, můj agent.
That's Mac, my agent.
Víš, to je můj agent, pan Kane?
You know my agent, Mr. Kane?
Počkej, začneš chodit po agenturách a hledat práci. protože žádný agent nebude chtít.
Wait till you start tramping around the offices, looking for a job. because no agent's going to handle you.
Jmenuji se Weston, filmový agent.
My name is Weston, the theatrical agent.
Weston, filmový agent.
Weston, the theatrical agent.

News and current affairs

Když se agent dotázal, jak bude muži páska odstraněna, nedostal žádnou odpověď.
When the agent asked how the tape would be removed, he was not given any answer.
Po několika skleničkách by snad Putin mohl vyjít na světlo s tím, jestli ještě coby skutečný agent KGB někdy řídil i jen vzdáleně podobnou operaci.
Perhaps after a couple drinks, Putin might spill the beans on whether, as a real-world KGB agent, he ever directed any remotely similar operation.
Nevypadá jako typický postsovětský byrokrat ani jako agent KGB.
He does not look like an archetypal post-Soviet bureaucrat or KGB agent.
Později by podle plánu kontaktovali, aby mi řekli, co bych jako tajný agent měl dělat.
Later they would contact me and tell me what to do as a secret agent.
Zdá se však, že to bychom chtěli od Putina příliš. Tento bývalý agent KGB totiž neumí rozlišovat mezi ztrátou moci a odchodem s grácií.
But this seems to be too much to ask of ex-KGB man Putin, for whom there can be no distinction between losing power and leaving it gracefully.
Dvaadvacátého května se v Kremlu sejdou dva liberálové, kteří ctí principy volného trhu: jeden bývalý naftař a syn amerického prezidenta, druhý bývalý agent KGB a syn petrohradského údržbáře.
On May 22, two free-market liberals will meet in the Kremlin: one an ex-oilman who is the son of a US president, the other an ex-KGB agent who is the son of a Saint Petersburg maintenance man.
Používání defoliantů Agent Yellow a Agent Orange během války ve Vietnamu vyvolalo intenzivní debatu o toxikologických a ekologických dopadech takových látek a dalo vzniknout jistému bádání v tomto ohledu.
The use of Agent Yellow and Agent Orange as defoliants during the Vietnam War gave rise to an intensive debate about--and some investigations of--such chemicals' toxicological and ecological effects.
Používání defoliantů Agent Yellow a Agent Orange během války ve Vietnamu vyvolalo intenzivní debatu o toxikologických a ekologických dopadech takových látek a dalo vzniknout jistému bádání v tomto ohledu.
The use of Agent Yellow and Agent Orange as defoliants during the Vietnam War gave rise to an intensive debate about--and some investigations of--such chemicals' toxicological and ecological effects.

flocculating agent English

Translation flocculating agent in Czech

How do you say flocculating agent in Czech?

flocculating agent English » Czech

flokulant

Examples flocculating agent in Czech examples

How do I translate flocculating agent into Czech?

Movie subtitles

I'd like to introduce you to Special Agent Diane Duran.
Rád bych vám představil speciální agentku Diane Duranovou.
You don't look like a Government agent.
Nevypadáte jako vládní agent.
Agent Malik, you want to tell me why the director of national intelligence is calling?
Agentko Maliková, nechcete mi říct, proč mi volá ředitel národní rozvědky?
The first is ethephon, which is a ripening agent for tobacco.
První je ethefon, což je růstový akcelerátor tabáku.
You want to tell me what's going on with Agent Keen?
Nechcete mi říct, co se děje s agentkou Keenovou?
There was an estate agent, Knock, about whom all sorts of rumors were going around.
Byl tam také obchodník s domy, Knock, podivný muž a cíl mnoha pomluv.
As the predator Nosferatu approached, it seems that the estate agent,Knock, had already begun to fall under his spell.
Jak se dravec Nosferatu přibližoval, zdálo se, že realitní agent Knock začal zcela podléhat jeho vlivu.
It's the duke agent in the center.
No výborně, tak máme 5500.
Was that the duke's agent who made that last bid?
To byl vévodův agent, kdo teď přihodil?
You had an agent bid for you. I had an agent bid for me.
Za vás přihazoval váš agent a za zase můj.
You had an agent bid for you. I had an agent bid for me.
Za vás přihazoval váš agent a za zase můj.
Only your agent bid at the beginning, and mine bid at the end.
Váš přihazoval na začátku a můj na konci.
Will you swear by almighty god that you and your family and that agent of yours won't breathe a word of this shocking thing to a mortal soul?
A přísaháte k Bohu všemohoucímu, že se vy, vaše rodina a ten vlezlý agent o téhle hrozné šokující věci nikomu ani slovem nezmíníte?
Well, it appears that my agent, mr. Dawker. that my agent happens to know the firm who in the old days employed your wife.
Zdá se, že můj agent pan Dawker zná někoho ve firmě, kde kdysi pracovala vaše žena.

News and current affairs

A few months later, he supported a group of young officers who called for army reform and the ouster of General Militaru, the then Defense Minister and a suspected KGB agent.
O několik měsíců později veřejně podpořil skupinu mladých důstojníků, kteří volali po reformě v armádě a po odstranění generála Military, tehdejšího ministra obrany a podezřelého ze spolupráce se sovětskou KGB.
When the agent asked how the tape would be removed, he was not given any answer.
Když se agent dotázal, jak bude muži páska odstraněna, nedostal žádnou odpověď.
But he is best viewed as a self-serving, unwitting agent of political modernization.
Nejlepší však je pohlížet na něj jako na sebestředného a bezděčného agenta politické modernizace.
Despite the excellence of its staff, the Bank has not been strategic or agile enough to be an effective agent of change.
Přestože výtečný personál, SB nejedná dostatečně strategicky ani agilně, aby se stala účinným hybatelem změn.
For an agent that affects a variety of transmitter systems, is as though it were a transmitter itself.
Látka, která působí na celou řadu přenosových systémů, je svým způsobem sama přenašečem.
DDT is the most cost-effective agent ever produced for the control of diseases spread by flies and mosquitoes.
DDT je cenově nejvýhodnějsí látka pro kontrolu chorob sířených mouchami a komáry, která kdy byla vyrobena.
In fact, one in six cancer cases worldwide is caused by a known infectious agent, with the proportion rising to one-third in some countries in Sub-Saharan Africa.
Skutečnost je taková, že každý šestý případ rakoviny po celém světě je způsoben nějakým známým infekčním faktorem, přičemž v některých zemích subsaharské Afriky stoupá tento podíl na jednu třetinu.
Perhaps after a couple drinks, Putin might spill the beans on whether, as a real-world KGB agent, he ever directed any remotely similar operation.
Po několika skleničkách by snad Putin mohl vyjít na světlo s tím, jestli ještě coby skutečný agent KGB někdy řídil i jen vzdáleně podobnou operaci.
Lithium, a mood stabilizer and neuroprotective agent, has the properties we are seeking, although its toxicity makes it less than ideal.
Vlastnosti, které hledáme, například lithium jakožto stabilizátor nálady a neuroprotektivní činidlo, avšak kvůli své toxicitě není zcela ideální.
Israel's political aim is to destroy Hezbollah's position as a legitimate Lebanese political party by exposing it as the paid agent of Iran, which serves foreign interests at grievous cost to Lebanon.
Politickým cílem Izraele je zničit postavení Hizballáhu jakožto legitimní libanonské politické strany tím, že ho odhalí jako placeného agenta Íránu, který mrzce slouží zahraničním zájmům na úkor Libanonu.
He does not look like an archetypal post-Soviet bureaucrat or KGB agent.
Nevypadá jako typický postsovětský byrokrat ani jako agent KGB.
Although the US viewed Musharraf as an agent of change, he has never achieved domestic political legitimacy, and his policies were seen as rife with contradictions.
Ačkoliv USA pokládaly Mušarafa za garanta změn, nikdy nedosáhl domácí politické legitimity a jeho politika byla vnímána jako plná rozporů.
Later they would contact me and tell me what to do as a secret agent.
Později by podle plánu kontaktovali, aby mi řekli, co bych jako tajný agent měl dělat.
Political parties everywhere must now become an agent for similar change.
Politické strany všude na světě se nyní musí stát zprostředkovatelem podobné změny.

Are you looking for...?