English | German | Russian | Czech

chocholatka západní Czech

Translation chocholatka západní translation

How do I translate chocholatka západní from Czech into English?

chocholatka západní Czech » English

gabon duiker Peters’s duiker Peters’ duiker

Examples chocholatka západní examples

How do I use chocholatka západní in a sentence?

Simple sentences

V západní civilizaci je plýtvání potravinami stále běžná věc.
In western civilisation, waste of food is still a common thing.

Movie subtitles

Chci, abyste mi pomohli pochopit, proč západní civilizace ovládá svět posledních 500 let.
I want you to help me understand what made Western civilization dominate the world for the Iast 500 years.
Prahnoucí po dobývání, obchodu, kolonizaci a konverzi, vyváželi svou civilizaci z jejich malého koutu západní Eurasie do všech koutů světa.
Thirsting after conquest, commerce, colonisation and conversion, they exported their civilization from their little nook of Western Eurasia to every corner of the globe.
Netrvalo dlouho a západní civilizace se stala světově dominantní civilizací.
Before long, Western civilization became the world's dominant civilization.
Takže, to znamená, že celá západní civilizace by mohla být brzy historií?
So, does all this mean that Western civilization itself could soon be history?
Jsme generace, která bude sledovat konec Západní nadvlády?
Are we the generation on whose watch Western ascendancy is going to end?
Je snadné zapomenout, že západní civilizace klesala a padala nejednou dříve.
It's easy to forget that Western civilization has declined and fallen once before.
V období jen jedné generace, v pátém století n.l. se Římská říše v západní Evropě v podstatě rozpadla - akvadukty vyschly, silnice zarostly, arény byly opuštěny.
In the space of just a generation, in the fifth century AD, the Roman Empire in Western Europe essentially fell apart - the aqueducts dried up, the roads overgrown, the circuses deserted.
Otázka - mohlo by se něco podobného přihodit západní civilizaci podruhé - verze, která, po tisíciletí stagnace, přijde ovládnout svět?
Question - could something similar happen to Western civilization 2.0 - the version that, after a millennium of stagnation, rose to dominate the world?
Zbídačená, malá, spory roztrhaná království západní Evropy se pustili do pěti století nepřetržitého růstu.
The impoverished, petty, strife-torn kingdoms of Western Europe embarked on five centuries of uninterrupted expansion.
Máme tendenci se domnívat, že to byla západní technologie, která překonala východ. zejména, technologie, která pokračovala v produkci průmyslové revoluce.
We tend to assume that it was Western technology that trumped the East. in particular, the technology that went on to produce the industrial Revolution.
Když nový císař zavolal domů Čeng Cheovo mocné námořnictvo, prakticky garantoval, že Západní verze civilizace dobude svět.
When the new emperor called home Zheng He's mighty navy, he virtually guaranteed that it wouId be the West's version of civilization that would sweep the globe.
Rozkazy krále Manuelu Vasco da Gamovi nařizovali něco velmi důležitého o zámořském šíření západní civilizace.
King manuel's orders to Vasco da Gama tell us something very important about the overseas spread of Western civilization.
Západní civilizace rozšířila svou unikátní vražednou aplikaci v obchodní soutěži.
Western civilization uploaded its unique killer app of commercial competition.
Vzestup hodin a později přenosné hodiny, šli ruku v ruce se vzestupem Evropy a šířením západní civilizace.
The rise of the clock, and later the portable watch, went hand in hand with the rise of Europe and the spread of Western civilization.

News and current affairs

Nakonec k nim nedošlo, protože je nepodpořili západní spojenci ani Sovětský svaz.
This did not happen, because neither the Western Allies nor the Soviet Union supported it.
Příklon k levici, k sociálnědemokratickým státům blahobytu probíhal v celé západní Evropě.
The swing to the left, to social-democratic welfare states, occurred all over Western Europe.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Communism, still wrapped in the laurel leaf of anti-fascism, had a wide intellectual and emotional appeal, not only in the so-called Third World, but also in Western Europe.
Konkrétně jde o to, že vzestup rozvíjejících se trhů zpochybnil tradiční západní deduktivní a induktivní logiku.
In particular, the rise of emerging markets has challenged traditional Western deductive and inductive logic.
Ostatně po více než 20 letech západní Němci stále nedohlédnou na konec účtu za sjednocení Německa.
Indeed, more than 20 years on, Western Germans still see no end in sight for the bills from German unification.
Vehementní odpor Evropské centrální banky proti tomu, co je nepostradatelné pro všechny kapitalistické ekonomiky, totiž proti restrukturalizaci dluhu zkrachovalých či insolventních subjektů, dokládá přetrvávající křehkost západní bankovní soustavy.
The European Central Bank's vehement opposition to what is essential to all capitalist economies - the restructuring of failed or insolvent entities' debt - is evidence of the continuing fragility of the Western banking system.
Intelektuálně nám tyto ženy navíc připomínají, že západní feminismus se nemusel vyvíjet právě tak, jak se vyvíjel, a že se stále může změnit nebo rozšířit tak, aby vzal za svou příjemnější a humánnější definici rovnosti.
Moreover, intellectually, these women remind us that Western feminism did not have to evolve the way it did, and can still change and grow to embrace a more satisfying and humane definition of equality.
Heroinový obchod by nevzkvétal, kdyby západní vlády braly vážně boj proti užívání drog.
The heroin trade would not be booming if Western governments were serious about combating drug consumption.
Naším cílem je přilákat velké západní energetické firmy se zkušenostmi v tomto oboru v roli strategického investora.
For our intention is to attract large Western energy companies with experience in this field as strategic investors.
Výměnou Ukrajina dodrží svůj díl úmluvy: kromě uzavření Černobylu zavedeme západní standardy jaderné bezpečnosti a obnovíme spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem prostřednictvím programu Extended Fund Facility.
In return, Ukraine will uphold its end of the deal: in addition to closing Chernobyl, we will introduce Western nuclear safety standards and renew cooperation with the IMF via the Extended Fund Facility program.
Spojené státy a naši partneři spolupracovali na vytváření spojenectví, která přinesla prosperitu a stabilitu západní Evropě, Japonsku a Jižní Koreji.
The United States and our partners worked to create alliances that brought prosperity and stability to Western Europe, Japan, and South Korea.
Nebyl to ani tak globální řád jako spíše skupina podobně smýšlejících zemí, zejména v Americe a západní Evropě, která zahrnovala necelou polovinu světa.
It was less a global order than a group of like-minded countries, largely in the Americas and Western Europe, which comprised less than half of the world.
Do této skrumáže vstoupily USA a jejich západní spojenci.
Into this fray stepped the US and its Western allies.
Před občanskou válkou se mohl člověk naopak pustit do štípání klád, vyrazit na západní území, udělat na hranicích terno a skončit jako prezident - pokud se ovšem jmenoval Abraham Lincoln.
On the contrary, before the Civil War you could start out splitting rails, light out for the Western Territory, make a success of yourself on the frontier, and wind up as President - if you were named Abraham Lincoln.

Are you looking for...?