English | German | Russian | Czech

chocholáček barmský Czech

Translation chocholáček barmský translation

How do I translate chocholáček barmský from Czech into English?

chocholáček barmský Czech » English

Burmese yuhina

Examples chocholáček barmský examples

How do I use chocholáček barmský in a sentence?

Movie subtitles

Barmský chrám a tři španělské stropy dole v hale.
We're supposed to get everything, junk as well as art. He sure liked to collect things.
To je barmský rubín.
It's a Burmese ruby!
Barmský kněz, který se stal mým učitelem, formálně přijal mezi duchovní.
The Burmese priest who has been my teacher has formally accepted me into the priesthood.
Tady je barmský král.
Here is king of Burma.
Sama jsi jako barmský safír.
Uh, you're like a Burmese sapphire all by yourself.
V roce 1763 usedl král Manga na barmský trůn.
In the year 1763 king Mangra ascended to the throne of Burma.
Barmský velitel to schytá!
Tonight we give a burmese commander a columbian necktie!
PřišeI jsem Jeho VeIičenstvo varovat, ale vůbec ho nezajímá, že barmský král útočí na naše provincie s nevelkou armádou.
He seems to not even care that the new king of Burma. is pestering our provinces with only a small army.
Barmský boxer je v západním rohu.
The Burmese Boxer is on the West corner.
Barmský sokol.
The Burmese Falcon.
Barmský?
Burmese?
Takovou misku rýže Barmský vězeň na jeden den k jídlu.
This bowl of rice is all a Burmese prisoner gets to eat in a day.
Za trest ho poslali do džungle, jako v Barmský harfě!
As a penalty they sent him to the jungle like in 'Harp of Burma'!
Hotelová dědička, měla chuť na barmský safír.
The hotel heiress, she had a taste for the Burmese Sapphire.

News and current affairs

Je načase, aby se svět jednotně postavil za barmský lid a konečně mu pomohl přinést mír a důstojnost.
Now is the time for the world to unite behind the people of Burma, and to help bring them peace and dignity at last.
Je pochopitelné, že mezinárodní společenství, které dlouho trestalo barmský autoritářský režim sankcemi, zůstává opatrné.
Understandably, the international community, which has long punished Myanmar's authoritarian regime with sanctions, remains cautious.
Barmští vládci neplní svůj úkol chránit barmský lid, ale aktivnímu a rozhodnému politickému vystoupení mezinárodního společenství vůči režimu by se to ještě mohlo podařit.
Burma's rulers have failed in their duty to protect the Burmese people, but active and decisive political action by the international community towards the regime may yet do so.
I ten nejbrutálnější barmský diktátor musí váhat, než na muže v kaštanových a šafránových rouchách jejich náboženství poštve smrtící sílu.
Even the most thuggish Burmese dictator must hesitate before unleashing lethal force on men dressed in the maroon and saffron robes of their faith.
Čína si nepočínala úplně špatně, do velké míry proto, že barmský příklad, nemilá publicita obklopující tibetské demonstrace a nadcházející olympijské hry tamní vládu přinutily povolit mnohem větší svobodu informací, než je pro ni obvyklé.
China has not fared too badly, largely because its government was forced by the Burmese example, bad publicity surrounding the Tibetan demonstrations, and the impending Olympic Games to allow far more freedom of information than it normally does.

Are you looking for...?