English | German | Russian | Czech

absint Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does absint mean in Czech?

absint

absinth, absinthe lihovina s výtažkem z pelyňku pelyněk pravý

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate absint from Czech?

absint Czech » English

absinthe absinth

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as absint?

absint Czech » Czech

absinth hořký silný likér

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate absint in Czech?

absint · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use absint in a sentence?

Movie subtitles

Dvakrát absint.
Two absinthes. - Right away.
Třikrát absint.
Three absinthes.
Absint.
Absinthe.
Och, můj absint.
Oh, my absinthe.
Vyzvracel všechen svůj Pernod (absint).
He had thrown up his Pernod.
Absint.
Absinthe.
Absint?
Absinthe?
Dala jsi jim absint?
You've given them absinthe?
Absint, dvakrát.
Absinthe, two.
Zelený absint je jedem prokletých. jedem smrti, co žíly zanáší. trpce žena a dítě svůj osud snáší.
Green absinthe is the potion of the damned. a deadly poison silting up the veins. while wife and child sit weeping in their slum.
Absint.
Um. Oh, absinthe.
Absint?
Absinthe?
Absint a poezie byly pošetilé vášně.
Absinthe and poetry were my foolish passions.
Chceme zkusit něco nového, Absint, víš co to je?
We're trying something new. Absinthe, do you know it?

Are you looking for...?