English | German | Russian | Czech

PS Czech

Meaning PS meaning

What does PS mean in Czech?

PS

postskriptum, dovětek, douška, doložka pionýrská skupina Poslanecká sněmovna

ps

shh vyzývá k zachování ticha  Ps, nemluvte .

Examples PS examples

How do I use PS in a sentence?

Movie subtitles

Váš nejponíženější služebník a nešťastný otec, Fjodor Karamazov. PS: Jsem si jist, že vaše krása jej přivede k rozumu.
Your obedient servant, the unhappy father Fjodor Karamasoff P.S. I am certain that your beauty will be victorious.
Tady je mluvčí skupiny, ten teď zavede do PS.
Here is a speaker, he brings you to the IG.
PS - pokud se vaše dcera, po jisté době osvědčí, garantujeme pohodlné ubytování a dobrý plat.
Lf, after a suitable period, your daughter proves satisfactory, we should guarantee her.
Tady Jenny Powell s naléhavým PS od CUPSIVP.
Jenny Powell here, with an urgent GEFAFWISP PS.
PS mezera E PS mezera. ok. To musi by ono.
PS dash E S dash.
PS mezera E PS mezera. ok. To musi by ono.
PS dash E S dash.
PS - Nebudu z toho mít osobní prospěch.
Oh, and P.S., there will be no personal gain.
Učím tu, na PS-3.
I'm here, PS-3.
A, PS, nikdy jsem neřekl SP, ale SPP.
S. I never said k. B. I said k. G. B.
A PS: komu by se to líbilo?
And who liked it?
PS: Vyzvedněte za 14 dní.
P.S. Pick me up in two weeks.
Je to PS 2.
It's a ps-2.
Lepší než PS2 ne?
Better than PlayStation 2?
PS, tohle je pěkný pokoj.
PS, this is an awesome room.

News and current affairs

Ovšemže, nová palestinská samospráva (PS) převzala moc ve složitých podmínkách, ale které nové osvobozenecké hnutí nečelí vážným potížím, když musí konečně vládnout?
To be sure, the new Palestinian Authority (PA) took power under difficult conditions, but which new liberation movement does not face serious challenges when it finally must govern?
PS měla příležitost položit institucionální základy fungujícího státu.
The PA had an opportunity to lay the institutional foundations for a functioning state.
Vakuum, jež PS vytvořila ve všech ostatních oblastech, včetně sociální sféry, vyplnil Hamas.
The vacuum that the PA left elsewhere, including the social sphere, was filled by Hamas.
Velká vážnost, v níž Palestinci Hamas chovají, vyplynula rovněž toho, co pro Hamas skutečně udělal, zatímco PS mrhala jejich prostředky.
The high esteem in which Palestinians hold Hamas also grew out of what Hamas actually did for them while the PA squandered its resources.
Palestinská samospráva (PS) je sice méně extrémní, ale její vedení je slabé, neovládá Gazu a stále překypuje elementy prosazujícími tvrdou linii.
The Palestinian Authority (PA) is less extreme, but its leadership is weak, doesn't control Gaza, and is still full of hard-line elements.

PS English

Translation PS in Czech

How do you say PS in Czech?

PS English » Czech

koňská síla

Examples PS in Czech examples

How do I translate PS into Czech?

Movie subtitles

Usually she stuck by his side minding his Ps and Qs and making sure he's shaking the right hands, but not this year.
Obvykle dává pozor, jak se chová, a aby potřásl těma správnýma rukama, ale letos ne.
Pshe. shchi. bzie. shch. ps. ps. bzie.
Pshe. shchi. bzie.
Pshe. shchi. bzie. shch. ps. ps. bzie.
Pshe. shchi. bzie.
The minister's here, and lots of VI Ps. It must all go according to plan.
Přijel ministr a další důležití lidé. a musíme to všechno vzít podle plánu.
PS. Please accept the charm.
P.S. Přijměte tento talisman.
Take him to the PS unit.
Odveďte ho na psychochirurgii.
Double the guard around the PS unit.
Zdvojnásobte ostrahu psychochirurgie.
D2, PS18. Mugging in the Rue Gabrielle.
D2 hlásí loupežné přepadení na Gabrielově ulici.
The switch for the pum ps is on that panel. See it? All right.
Spínač k těm čerpadlům je na tom panelu, vidíš?
You keep Lassard's C.O.Ps out of my precinct.
Držte Lassardův OP od mého okrsku dál.
Come on, C.O.Ps, let's step up to the white line!
Tak pojďte! Stoupneme si k bílé čáře!
Starting tomorrow, C.O.Ps will be working the streets.
Zítřkem počínaje začnou frekventanti OPu hlídkovat na ulicích.
Many VI Ps and government offilcials will attend the opening ceremony.
Hodně VIP a vládních úředníků bude na zahajovacím ceremoniálu.
You don't ever pick your pencil up when you're doing Ps.
Nikdy nezvedejte tužku, když píšete P. - Dolů.