English | German | Russian | Czech

Narmerova paleta Czech

Translation Narmerova paleta translation

How do I translate Narmerova paleta from Czech into English?

Narmerova paleta Czech » English

Narmer Palette

Examples Narmerova paleta examples

How do I use Narmerova paleta in a sentence?

Movie subtitles

Je tu paleta, špachtle, olej, terpentýn.
There's a palette, palette knife, oil, turpentine.
A paleta je metodicky nachystaná podle pořadí ve spektru.
And my palette is methodically prepared in the order of the spectrum.
Jak se dělá červená, modrá. úžasná paleta přírodních barev. jak se to přihodilo?
How does the red, the blue. the astonishing palette of nature's colors. how do they happen?
Úplná paleta snových a mystických stavů hodně náboženských alegorií, hlavně dost výjevů ze Zjevení.
A variety of dream states, mystical states a lot of religious allegory, mostly out of Revelation.
Jen paleta a tak.
Nothing fancy, just sequins and stuff.
Chápu. Celá paleta ohavností.
I see, the full complement of nasties.
Poté nastoupí pole jisker a třpytek,. a potom konečně paleta,. což je trochu třpytek na hrudi osoby, která je transportována,. nebo na středu přenášeného objektu.
Then the generic field of sparkles, which was glitter, and then finally, the power palette, which was some residual glitter on the chest of the person being beamed, or the centre of the object.
Jasné? Tahleta paleta nesmí zůstat nikdy prázdná.
Is it always so dark in here?
Paleta vážila 2 981 liber.
The pallet weighed 2,981 pounds.
Russell říkával, že celej dům je cítit jako paleta barev.
What? Russell used to say the whole house smelled like the colour wheel.
Nestála tu paleta s krabicemi, nebo něco takové, okolo jedné hodiny?
Was there a pallet or display like right around here, say at one o'clock this afternoon?
Na světě jsou tranďáci, šlapky, thajské nevěsty, celá ta pestrá boží paleta.
There's she-males, hookers, Thai brides, all God's rich tapestry.
Tahle paleta je docela netknutá.
This pallet is pretty much untouched.
Dobré jídlo je jako paleta chutí, symfonie barev.
Good food is like music you can taste, color you can smell.

News and current affairs

Široká paleta problémů, s nimiž se Afghánistán potýká, by však neměla zastínit příležitosti k pozitivní změně.
But the massive scale of the challenges facing Afghanistan should not overshadow the opportunities for positive change.
Při správném nastavení by však širší paleta kritérií pro posuzování politik BCB upevnila zodpovědnost, a tedy posílila legitimitu zákonné autonomie tvůrců politik.
But, done right, an expanded range of criteria by which to assess BCB policies, by enhancing accountability, would strengthen the legitimacy of granting policymakers legal autonomy.
Právě to je však paleta zboží, která zůstává podle stávajících dohod nejvíc chráněná.
But these are precisely the range of goods that remain most protected under existing agreements.
Parlamentní křesla tak získala i pestrá paleta malých politických uskupení včetně tří židovských náboženských stran, arabských stran a strany důchodců.
In fact, a wide variety of small political groups, including three Jewish religious parties, Arab parties, and a pensioners' party won seats.
Paleta protichůdných výkladů náboženských textů je prakticky neomezená a rozepře jen zřídka vyřeší racionální argumenty.
The range of opposing interpretations of religious texts is virtually unlimited, and disputes are seldom resolved by rational argument.
Existuje široká paleta přístupů, které mohou být přínosné pro lidi v rozvojových i rozvinutých zemích, což by globalizaci poskytlo v očích občanů legitimitu, již v současné době postrádá.
There is a broad array of policies that can benefit people in both developing and developed countries, thereby providing globalization with the popular legitimacy that it currently lacks.
Jistě, od podepsání deklarace byla v rámci boje proti hladu použita celá paleta nástrojů.
To be sure, since the declaration was signed, a plethora of tools has been introduced in the effort to combat hunger.
Existuje široká paleta oficiálních opatření, která podpoří domácí poptávku a současně ochrání střednědobou fiskální udržitelnost.
A wide range of official measures could be employed to support domestic demand while protecting medium-term fiscal sustainability.
Bankovní služby se dnes provádějí po telefonu, stejně jako stále širší paleta lékařské diagnostiky.
Banking is now done by phone, and so, too, is a growing range of medical diagnostics.
Podstatnou část zvýšeného deficitu přitom bude mít na svědomí široká paleta nových vládních výdajů.
A substantial part of the increased deficit will be due to a wide range of new government spending.
Na volné analogie lze snadno pohlížet jako na důkazy, a chceme-li podpořit určitý konkrétní názor, nabízí se nám obrovská paleta předchozích zkušeností.
Loose analogies can easily be regarded at proofs, and a vast array of experiences can be enrolled to support a particular view.

Are you looking for...?