English | German | Russian | Czech

KLDR Czech

Meaning KLDR meaning

What does KLDR mean in Czech?

KLDR

Korejská lidově demokratická republika

Translation KLDR translation

How do I translate KLDR from Czech into English?

KLDR Czech » English

DPRK

Examples KLDR examples

How do I use KLDR in a sentence?

Movie subtitles

A tak se museli pokusit udělat kompromis, který by Korejce povolil, ale nenaznačoval uznání svrchovanosti KLDR.
And so they had to try and work out a compromise that would let the Koreans in but not imply recognition ofthe Peoples Democratic Republic of Korea.
A Ministersto zahraničí se obávalo, že když přijme Severokorejce jako občany KLDR, s jejich vlajkou, hymnou atd., tak že budou muset to samé udělat v budoucnu i s Východními Němci.
And the Foreign Office was very worried that if they let the North Koreans in, calling themselves the DPRK, with flags with anthems, with all the rest ofthat paraphernalia, that they would have to extend the same courtesy to the East Germans in future.
Jsem tady, protože mám rád KLDR!
I'm here because I like North Korea!
Ale jak víš, unesla ji tajná policie KLDR.
You know that she was kidnapped by the north Korean secret police.
Oficiálně vlastní obchod s nábytkem, ale podezírají ho ze špionáže pro KLDR.
Officially, he owned a furniture store, but he was suspected of spying for the Democratic People's Republic of Korea.
KLDR.
DPRK.
Jestli to byl agent KLDR, a zjistili, že na něj přišli, tak se rozhodli přerušit vazby, - aby ochránili zbytek sítě.
If Lam was a DPRK agent and they found out he had been made, they may have decided to sever ties with him in order to protect the rest of the network.
Jestli je to špiónka KLDR, o které nevíme, tak ji nenajdeme.
If she really is a spy with the DPRK that we don't know about, we're not gonna get a match.
Řídí dodávky potravin v KLDR, tak mají všude přístup.
They handle the DPRK food supply, so they got unlimited access.
Jste jen psi KLDR.
You're nothing but dogs of the DPRK.
Chci, abys doručil KLDR zprávu.
I'd like to deliver a message. Tell this to the DPRK.
Ta zbraň patří KLDR.
That gun belongs to the DPRK.
Neurážej KLDR!
Do not insult the DPRK!
Když se vrátím z ciziny do KLDR, cola mi chybí nejvíc.
When I return to the DPRK after being in foreign countries.. I missed Coke the most.

News and current affairs

Po nedávných jaderných zkouškách KLDR a vzhledem k jejím zdokonaleným kapacitám balistických raket je však takový přístup do budoucna neudržitelný.
But now, following the North's recent nuclear tests, and given its improving ballistic-missile capabilities, that approach is no longer tenable.
Aby si však KLDR nezačala myslet, že její snaha o získání jaderných zbraní je samozřejmou věcí, musí Čína dělat více než jen hrát roli zprostředkovatele mezi Severní Koreou a USA, jak tomu bylo doposud.
But to prevent North Korea from realizing a fait accompli in its pursuit of nuclear weapons, China must do more than mediate between North Korea and the US, the role it has so far played.
Pokud se objeví důkazy, že KLDR prostředky umožňující vývoj jaderných zbraní, pak se zdá pravděpodobné, že ji Japonsko bude následovat a vyvine vlastní jaderné kapacity, čímž ovsem rozlítí Jižní Koreu a Čínu.
If evidence emerges that Korea has the means to deliver nuclear weapons, then it seems probable that Japan will follow suit and develop its own nuclear capacity, riling South Korea and China.
Skutečnost, že se Si osobně účastnil všech tří jednání, potvrzuje dvě pravdy: čínská politika vůči Severní Koreji je klíčem k řešení problémů, které KLDR představuje, a Čína dnes možná aktivně hledá nový přístup ke svému nevyzpytatelnému spojenci.
The fact that Xi participated in all three meetings underscores two truths: China's policy toward North Korea is the key to a solution to the problems posed by North Korea, and China may be actively searching for a new approach to its wayward ally.
Bezprostředně po druhém jaderném testu KLDR v roce 2009 přezkoumali čínští představitelé politiku své země vůči Severní Koreji a rozhodli se oddělit jadernou otázku od celkového bilaterálního vztahu.
Immediately after the North's second nuclear test in 2009, Chinese officials undertook a review of their country's North Korea policy and decided to separate the nuclear issue from the overall bilateral relationship.
Velký problém však představovala skutečnost, že vedení Severu zjevně interpretovalo čínskou politiku jako projev neochoty vyvíjet na KLDR nátlak v jaderné otázce.
But the big problem was that the North's leadership apparently interpreted China's policy as a sign of unwillingness to pressure the North on nuclear matters.
Siova kritika jaderných ambicí KLDR začala být nezvykle veřejná a nevybíravá.
Xi's criticism of the North's nuclear ambitions has become both unusually public and blunt.
Nevyřešených otázek rozdělujících USA a Čínu je bezpočet, avšak u otázky jaderného programu KLDR existuje nejvyšší pravděpodobnost podkopání vzájemné důvěry.
Indeed, among the myriad unresolved issues dividing the US and China, North Korea's nuclear program is the one most likely to impede mutual trust.
Dlouhodobé náklady plynoucí ze zhoršení bezpečnostní konfrontace s USA by byly vyšší než krátkodobý taktický přínos pokračující podpory KLDR coby nárazníkového státu, zejména s ohledem na prohlubující se vztahy Číny s Jižní Koreou.
The long-term costs of a worsening security confrontation with the US would exceed the short-term tactical benefits to be derived from continuing to support the North as a buffer state, especially given China's deepening relationship with South Korea.
Ačkoliv pekingská návštěva prezidentky Pak nepřeklenula propast mezi čínským a jihokorejským přístupem k jaderné otázce KLDR, zdá se, že připravila půdu pro těsnější koordinaci postupu obou vlád.
Though Park's visit to Beijing has not closed the gap between the Chinese and South Korean approaches to the North Korean nuclear issue, it does seem to have prepared the ground for closer coordination between the two governments.