English | German | Russian | Czech

-át Czech

Meaning -át meaning

What does -át mean in Czech?

-át

přípona podstatných jmen označující u převzatých slov výsledek děje nebo činnosti (tyto jsou zpravidla zakončeny příponou -ace)  Výsledkem exsudace je exsudát, výsledkem kastrace je kastrát, výsledkem destilace je destilát. -ate (v chemii) přípona podstatných jmen označující u převzatých názvů sůl kyseliny  Sůl kyseliny glutamátové je glutamát, sůl kyseliny mléčné je laktát.