English | German | Russian | Czech

cone coupling English

Translation cone coupling in Russian

How do you say cone coupling in Russian?

cone coupling English » Russian

коническая муфта

Are you looking for...?