English | German | Russian | Czech

conducting voltage English

Translation conducting voltage in Russian

How do you say conducting voltage in Russian?

Are you looking for...?