English | German | Russian | Czech

-tion English

Translation -tion in Russian

How do you say -tion in Russian?

-tion English » Russian

-ция