English | German | Russian | Czech

-stan English

Translation -stan in Russian

How do you say -stan in Russian?

-stan English » Russian

-ста́н -иста́н