English | German | Russian | Czech

-ous English

Translation -ous in Russian

How do you say -ous in Russian?

-ous English » Russian

-о́зный -ный