English | German | Russian | Czech

-монитор Russian

Translation -монитор translation

How do I translate -монитор from Russian into English?

-монитор Russian » English

RGB monitor