English | German | Russian | Czech

-carp English

Meaning -carp meaning

What does -carp mean?

-carp

fruit

Are you looking for...?