English | German | Russian | Czech

'tocks English

Meaning 'tocks meaning

What does 'tocks mean?

'tocks

Buttocks.