English | German | Russian | Czech

'sheart English

Meaning 'sheart meaning

What does 'sheart mean?

'sheart

wonder