English | German | Russian | Czech

'scuse English

Meaning 'scuse meaning

What does 'scuse mean?

'scuse

(transitive, colloquial) Excuse.

'scuse

(colloquial) Excuse me.

'scuse

(colloquial) An excuse.