English | German | Russian | Czech

'drome English

Meaning 'drome meaning

What does 'drome mean?

'drome

(Informal) An aerodrome.