English | German | Russian | Czech

'bacco English

Meaning 'bacco meaning

What does 'bacco mean?

'bacco

(slang) tobacco