English | German | Russian | Czech

'Uthman English

Meaning 'Uthman meaning

What does 'Uthman mean?

'Uthman

(Islam) the third Caliph of the Ummah