English | German | Russian | Czech

Big

Words describing something that is big.