English | German | Russian | Czech

Household equipment

Words related to household equipment and tools.