English | German | Russian | Czech

vyústění Czech

Translation vyústění translation

How do I translate vyústění from Czech into English?

vyústění Czech » English

opening

Inflection vyústění inflection

How do you inflect vyústění in Czech?

vyústění · noun

+
++

Examples vyústění examples

How do I use vyústění in a sentence?

Movie subtitles

Ty komíny po stranách vypadají jako vyústění stok.
Those big openings in the sides are like sewer outlets.
A vyústění kanálů?
Openings of these drains?
Nebylo by to logické vyústění příběhu?
Wouldn't it be a logical end to that story?
Chirurgické vyústění tlustého střeva je v pořádku.
Colostomy good. Cystotomy functioning?
Veliteli, do všech vyústění tunelů byly umístěny nálože s rozbuškami. Dobrá!
Okay, I understand.
Myslím. - Pššt!. že ve zpracovatelské oblasti je vyústění ventilace.
I think- there's an air vent in the processing area.
Tamhle je ileocekální vyústění.
There's the ileocecal junction.
Koronární vyústění běžnou anatomickou pozici.
Coronary ostia are in the usual anatomical position.
Aresia jen dovedla váš drahý amazonský kodex do jeho logického vyústění.
Aresia is just taking your precious Amazon code to its logical extension.
A TA ŘÍČKA HNED TADY VYÚSTĚNÍ DO SYSTÉMU ODBĚRU VODY.
AND THAT CREEK EMPTIES RIGHT HERE AT THE I TAKE SITE.
Clyde zřejmě nebyl ten, kdo se vykadil do pisoáru, protože od pěti umělé vyústění tlustého střeva, áno?
Apparently, Clyde could not have been the one who crapped in the urinal. Because Clyde had a colostomy at age 5. 'Kay?
Tady je vyústění.
This one here is the mouth.
Děkuji, za přijetí mých 47 e-mailů, a vyústění do něčeho tak krásného.
Thank you for taking my 47 e-mails and turning them into something so beautiful.
Jeden hezký způsob, který se mohl stát, je ve vyústění horkých vod, které probublávaly k povrchu.
One kind of nice way that that could happen is in a hydrothermal-vent system, and then they could bubble up to the surface.

News and current affairs

Napjatý zápas mezi dvěma demokraty, Barackem Obamou a Hillary Clintonovou, teprve čeká na vyústění.
A tight contest between the two Democrats, Barack Obama and Hillary Clinton, has yet to be resolved.
Znatelnou roli nehraje ani náboženství. Přestože se římští katolíci dříve nezávislosti obávali coby stavu náchylného k vyústění v protestantskou hegemonii, dnes katolíci a protestanti podporují skotské instituce zhruba rovným dílem.
Nor does religion play a discernible role; while Roman Catholics used to fear independence as being liable to result in Protestant hegemony, today Catholics and Protestants are roughly equal in their support of Scotland's institutions.
Vyústění krize je vždy těžké předvídat.
The endgame to any crisis is difficult to predict.
Vyhnout se tomuto vyústění ovšem nebude snadné, neboť to bude vyžadovat, aby genetické zdokonalování buď nebylo dostupné nikomu, nebo aby bylo dostupné všem.
But avoiding this outcome will not be easy, for it will require that selection for genetic enhancement is either available to no one or accessible to everyone.

Are you looking for...?