English | German | Russian | Czech

Klement Czech

Translation Klement translation

How do I translate Klement from Czech into English?

Klement Czech » English

Clement Klemens

Synonyms Klement synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as Klement?

Klement Czech » Czech

Kliment

Inflection Klement inflection

How do you inflect Klement in Czech?

Klement · first name

+

Klement · surname

Male pan Klement
Nominative kdo? co? pan Klement
Genitive koho? čeho? bez pana Klementa
Dative komu? čemu? k panu Klementovi
Accusative koho? co? pro pana Klementa
Vocative pane Klement! Klemente!
Locative o kom? o čem? o panu Klementovi
Instrumental kým? čím? s panem Klementem
Female paní Klementová
Nominative kdo? co? paní Klementová
Genitive koho? čeho? bez paní Klementové
Dative komu? čemu? k paní Klementové
Accusative koho? co? pro paní Klementovou
Vocative paní Klementová!
Locative o kom? o čem? o paní Klementové
Instrumental kým? čím? s paní Klementovou
+

Examples Klement examples

How do I use Klement in a sentence?

Movie subtitles

Klement VII, skrze prozřetelnost Boží, Papež.
Clement VIII, Through the Providence of God, the Pope.
Jsem major von Klement, velím teď tomuto zajateckému vlaku.
I am Major von KIement, now in command of this prison train.
Ale pokud povíš, že pálí, Klement bude pravým papežem. a Řehoř bude antipapež.
But if the champ will feel pain Clemente will be the true pope and Gregorio will be the antipope.
Původně byly, ale papež Klement je v r. 1770 nechal zrušit.
Originally it was, but Pope Clement is in r. 1770 had to cancel.
Pane Klement?
Mr Klement?
Pane Klement, uklidněte se, ano?
Mr Klement, calm down, okay?
Nevěří, že Klement pro něco udělá.
He doesn't believe Clement will do anything for me.
Klement byl strašný liknavec.
Clemente was a terrible procrastinator.
Nebo bych měl říct Pasta Preclíkus nebo Levandul Čichač nebo možná Klement Podkolenka?
Yeah. Or should I say Guy Buttersnaps or Lavender Gooms, or Clementine Woolysocks, perhaps?
Papež Klement ho nechal zapečetit do krabičky, když prchal z Říma, aby se mu nic nestalo.
Pope Clement had it sealed in the box when he fled Rome to protect it.
Víte, nesly se o tom široké zvěsti, že Papež Klement XIV. byl zabit - otráveným šálkem čokolády.
You know, it was widely rumored that Pope Clement the 14th was killed with a cup of poisoned chocolate.
Žádný Klement není.
There is no Clemente.
A teď, v tomto současném stavu nouze, to budu , od koho bude papež Klement čekat, že. Inu, udržím křesťanstvo pohromadě.
Now, in this current emergency, it will be to me that Pope Clement looks to. well, keep Christendom together.
Papež Klement se chystá podepsat dohodu s císařem.
Pope Clement is preparing to sign a treaty with the Emperor.

Are you looking for...?