English | German | Russian | Czech

klavírní umění Czech

Translation klavírní umění translation

How do I translate klavírní umění from Czech into English?

klavírní umění Czech » English

pianism

Grammar klavírní umění grammar

What are the grammatical properties of klavírní umění in Czech?

klavírní + umění · adjective + noun

++

Examples klavírní umění examples

How do I use klavírní umění in a sentence?

Simple sentences

Aranžování květin je v Japonsku tradiční umění.
Flower arrangement is a traditional art in Japan.
Rozhodl se vzdát se práva kvůli umění.
He decided to abandon law for art.
Mám rád umění.
I like art.
Zajímá umění?
Are you interested in art?
Politika je umění bránit lidem v tom, aby se účastnili záležitostí, které se jich týkají.
Politics is the art of preventing people from taking part in affairs which properly concern them.
Tom studuje umění, ne?
Tom is majoring in art, isn't he?

News and current affairs

Státnické umění se teprve musí přizpůsobit.
Statecraft has yet to adapt.
Ve třetím miléniu však toto umění - anebo možná jen štěstí - Spojené státy prozatím opustilo.
But so far in the third millennium, this skill - or simply run of luck - has deserted the US.
Yaleova univerzita a Národní singapurská univerzita spolupracují na založení Yale-NUS, první singapurské univerzity svobodných umění.
Yale University and the National University of Singapore have worked together to establish Yale-NUS, Singapore's first liberal arts college.
Vedle vědců zabývajících se příslušnými obory se na diskusi začínají podílet také teoretici umění, psychiatři, jazykoví experti a filozofové.
As well as scientists from the relevant disciplines, art theorists, psychiatrists, language experts and philosophers are beginning to participate in the discussion.
Podobně jako umělci a jejich umění by se i celá země mohla povznést nad rozpolcenost mezi starým a novým, minulostí a přítomností i tradičním a moderním a začít kolem sebe šířit obraz odpovídající naší globalizující se době.
Like the artists and their art, the country could elevate itself from the dichotomies of old-new, past-present, and traditional-modern to project an image appropriate to our globalizing age.
Definujeme-li politiku jako umění kompromisu, Arafat byl na palestinské a arabské úrovni jejím přeborníkem.
If politics is defined as the art of compromise, Arafat was a master of it at the Palestinian and Arab levels.
A představme si paniku, která by následovala ve světě, kde by investoři měli možnost dolaru utéct jedině ke zlatu, skladovatelným komoditám a umění.
Imagine the panic that would have ensued in a world where gold, storable commodities, and art were the only ways for investors to flee from the dollar.
Znepokojení samozřejmě viselo nad Saúdskou Arábií dříve, ale vládnoucí rodina si nic nepřipouštěla - dovednost popírat a potlačovat jsou politická umění, v nichž Saúdovci vynikají.
Of course, alarm bells have rung before in Saudi Arabia, but the ruling family remained in denial--deniability and repression being the political arts at which the al-Saud excel.
Tato otázka se nemusí jevit jako logická, dokud si neuvědomíme, že umění se stalo klíčovým nástrojem k usnadnění odlivu kapitálu a ukrývání bohatství.
That might not seem like an obvious question, until one considers that, for emerging-market investors, art has become a critical tool for facilitating capital flight and hiding wealth.
Na Finkově povýšení umění na status investičního stupně je překvapivá skutečnost, že nikdo v jeho postavení dosud nebyl tak odvážný, aby to řekl nahlas.
What made Fink's elevation of art to investment-grade status so surprising is that no one of his stature had been brave enough to say it before.
Přikláním se k názoru filozofa Petera Singera, že obscénní částky vynakládané za vrcholné kusy moderního umění jsou znepokojivé.
I tend to agree with the philosopher Peter Singer that the obscene sums being spent on premier pieces of modern art are disquieting.
Z pohledu ekonomů vyvolává umělecká bublina řadu fascinujících otázek, avšak obzvláště zajímavé by bylo zjistit, kdo vlastně za špičkové umění platí.
For economists, the art bubble raises many fascinating questions, but an especially interesting one is exactly who would pay so much for high-end art.
Odpověď se těžko hledá, poněvadž svět umění je mimořádně neprůhledný.
The answer is hard to know, because the art world is extremely opaque.
Umění dokonce představuje poslední velkou neregulovanou investiční příležitost.
Indeed, art is the last great unregulated investment opportunity.

Are you looking for...?