English | German | Russian | Czech

klavír Czech

Meaning klavír meaning

What does klavír mean in Czech?

klavír

piano strunný úderový hudební nástroj s jednou klaviaturou

Translation klavír translation

How do I translate klavír from Czech into English?

Synonyms klavír synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klavír?

klavír Czech » Czech

piano piáno křídlo břinkotruhla

Inflection klavír inflection

How do you inflect klavír in Czech?

klavír · noun

+
++

Examples klavír examples

How do I use klavír in a sentence?

Simple sentences

Vidím Mary, jak hraje na klavír.
I see Mary playing the piano.
Moje matka hraje dobře na klavír.
My mother plays the piano well.
Tom sice tvrdil, že Marie umí skvěle hrát na klavír, ale tomu tak úplně nevěřil - dokud jsem ji neuslyšel hrát.
Tom told me that Mary was good at playing the piano, but I didn't really believe him until I heard her play.
Chlapec hraje na klavír.
The boy plays the piano.
Rád hraju na klavír.
I like to play the piano.
Ráda hraju na klavír.
I like to play the piano.
Umí tvoje sestra hrát na klavír?
Does your sister know how to play the piano?

Movie subtitles

Krásný klavír.
What a lovely piano.
Je to znalec alkoholu, obchodní génius, hráč na klavír, cokoliv chceš..
He's a judge of liquor, wizard at contract. plays the piano. anything you want.
Hra na klavír.
Play the piano.
Ten klavír bude dobrá opora.
That piano will make a nice rest.
Kdybych zjistil, že hraješ na klavír, taky bych byl nadšený.
If I suddenly discovered you could play piano, I'd be delighted.
Mít peníze je tedy jako umět hrát na klavír?
Having money is like knowing how to play the piano?
Jean občas hraje na klavír.
Sometimes Jean would play the piano.
Rusty, jsem tak šťastný, že bych si rád zahrál na klavír.
Rusty, I'm so happy I'd like to play the piano.
Pane, smím si zahrát na klavír?
Mister, can I play the piano?
Přehnat to rozhodně nemůžete. Paní Collinsová nemá klavír, ale nemám nic proti tomu, abyste chodila sem a cvičila tu každý den.
Mrs. Collins has no pianoforte, of course, but, you're - you're very welcome to practice here everyday.
V pokoji hospodyně je klavír. Tam nebudete nikomu překážet.
There's a very fair instrument in the housekeeper's room, you'll disturb no one there.
Kde nikdo nebude pořád vyhrávat na klavír, Lizzie.
Where nobody shall ever play scales on the piano, Lizzie.
Klavír je můj dobrodinec.
The piano is a boon to me.
Klavír nemůže vědět, že je člověk slepý, takže ho nezahanbuje tím, že mu všechno usnadňuje.
The piano can't know that you're blind, so it doesn't embarrass you by trying to make things easier for you.

News and current affairs

Každý den musely celé hodiny cvičit na klavír nebo na housle.
They had to spend hours every day practicing the piano or violin.
LONDON - Editor listu The Guardian Alan Rusbridger napsal knihu o tom, jak se rozhodl cvičit 20 minut denně hru na klavír.
LONDON - The editor of The Guardian, Alan Rusbridger, has written a book about how he decided to practice the piano 20 minutes a day.

Are you looking for...?