English | German | Russian | Czech

flotila Czech

Meaning flotila meaning

What does flotila mean in Czech?

flotila

skupina lodí, které plují spolu  válečná flotila, rybářská flotila taktická jednotka válečného loďstva, sdružující lodě stejné kategorie menší než torpédoborec  ponorková flotila, flotila torpédoborců

Translation flotila translation

How do I translate flotila from Czech into English?

flotila Czech » English

flotilla fleet squadron

Synonyms flotila synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flotila?

flotila Czech » Czech

seskupení lodí loďstvo letka flota eskadra

Inflection flotila inflection

How do you inflect flotila in Czech?

flotila · noun

+
++

Examples flotila examples

How do I use flotila in a sentence?

Movie subtitles

Mezi lety 1405 a 1424, se flotila admirála Čeng Chea pohybovala široko daleko.
Between 1 405 and 1 424, admiral Zheng He's fleet ranged far and wide.
V krátké době flotila nalodila zástupce 30 různých králů a náčelníků připravených uznávat vesmírnou nadvládu císaře Minga.
In a short time, the fleet was loaded up with representatives of 30 different kings and chiefs ready to acknowledge the cosmic ascendancy of the Ming emperor.
Blíží se k nám vlajková flotila.
The admiral's squadron is coming our way.
V noci se flotila přiblížila.
The squadron was sneaking up in the darkness.
Flotila na obzoru!
Squadron on the horizon!
Flotila se žene ke křižníku!
The squadron draws near!
Jsou to tři týdny a pirátů jste se ani nedotknul. a naše flotila pluje kolem, a ze strachu kváka. jako ve větru, řada kachen v mlýnském rybníku.
Three weeks and not a pirate touched. and our fleet sailing around, quacking at the. wind like a line of ducks in a mill pond.
Dnes, kdy naše flotila bojuje na všech sedmi mořích, je o to závažnější, že představuje vítězství.
Today, when our fleet is fighting on all the seven seas, this ceremony gains magnitude for it represents, for the American people, a victory.
Peterson slyšel v rádiu, že do Austrálie míří Japonská invazní flotila.
PETERSON HEARD ON THE RADIO THERE'S A JAP INVASION FLEET HEADED FOR AUSTRALIA.
Naše pacifická flotila na chystá lov.
OUR PACIFIC FLEET IS HUNTING FOR THEM.
Naše flotila připluje před setměním, to znamená, že budete volní.
Our squadron should be here before nightfall. That means you'll be free.
Japonská císarská flotila opustila základnu a mírí na jih.
The Imperial Japanese fleet is known to have left its base, headed south.
Flotila je pryc a znicili jsme torpédoborec, který se o nás mel postarat.
We made it. Jap fleet is gone, and we took care of the destroyer they left behind to take care of us, but that isn't all.
Blíží se tajfun. Flotila vyplouvá.
We received a storm warning and the fleet's sailing.

News and current affairs

Japonsko sice pozastavilo plán na zabíjení keporkaků, avšak japonská velrybářská flotila stále zabije asi 1000 jiných druhů velryb, většinou menších plejtváků malých.
While Japan has suspended its plan to kill humpback whales, its Japanese whaling fleet will still kill about 1,000 other whales, mostly smaller minke whales.
Konečně by EU měla podpořit Ukrajinu, bude-li trvat na tom, aby se ruská černomořská flotila stáhla dle plánu do roku 2017.
And the EU should back Ukraine if it insists that the Russian Black Sea Fleet leaves on schedule in 2017.
Dalším potenciálním zdrojem napětí je Černomořská flotila.
The Black Sea Fleet is another potential source of tension.

Are you looking for...?