English | German | Russian | Czech

float English

Translation float in Czech

How do you say float in Czech?

Examples float in Czech examples

How do I translate float into Czech?

Simple sentences

Bill, if you'll come with me, you'll float, too.
Bille, jestli se mnou půjdeš, budeš se taky vznášet.

Movie subtitles

Okay, I'm gonna float out.
odpluji.
Evan was on the Christmas float less than 90 minutes ago.
Před sotva 90 minutami byl Evan na alegorickém vozu.
That was Wally Seymour, the curator of the float parade.
To byl Wally Seymour, organizátor.
When we find the person on the float, we find the killer.
Když najdeme osobu na voze, máme vraha.
Well, firstly, Speigleman would never touch a meat pie, and secondly, we can corroborate both of them as being present when Evan, or whoever was pretending to be Evan, dismounted the float.
Speiglemanová by se masového koláče ani nedotkla a je doloženo, že oba byli přítomni, když Evan, nebo ten, kdo ho předstíral, slezl z plošiny.
I leave a meat pie at the scene of a crime and get someone else to be on the float.
Nechám masový koláč na místě činu a někoho pošlu na alegorický vůz.
Well, for whatever reason, whoever was on that float, it wasn't Evan Whitestone.
byl na tom vozu kdokoli, z jakéhokoli důvodu, nebyl to Evan Whitestone.
Someone on the float, to provide our other likely suspects, an alibi, or.
Někdo na voze, aby poskytl druhému podezřelému alibi nebo.
Tomorrow, for the first time in many years, since your mum died, at the Santa Parade there will be a Mrs Claus riding on the float.
Zítra, poprvé za mnoho let od chvíle, co tvá matka zemřela, bude v průvodu se Santou na voze i paní Clausová.
See how mine float?
Vidíš, jak ta moje plave?
A raft to float him to the ship.
Vor, abychom ho dostali na loď.
You don't think that anchor's going to float up out of the water, do you?
Snad si nemyslíte, že ta kotva vyletí sama.
I could float here forever.
Zůstanu tady, navždy plovoucí.
Swim to the float.
Plavte ke člunu.

News and current affairs

The central bank tries to hold the exchange rate, but eventually is forced to let the currency float.
Centrální banka se snaží udržet měnový kurz, nakonec je však donucena kurz měny uvolnit.
China was urged not to float its currency.
Čína byla přesvědčována, že pohyblivá měna není dobrý nápad.
If China had let its currency float back then, it would have depreciated in value, deepening the crisis.
Kdyby se Čína tehdy rozhodla pro pohyblivou měnu, její hodnota by devalvovala, což by krizi prohloubilo.
But, in the real world, many countries, particularly but not limited to small, open economies, simply find it impractical or undesirable to permit their currency to float.
Jenže v reálném světě mnohé země, zejména, leč ne výhradně malé otevřené ekonomiky, zjišťují, že je pro nepraktické či nežádoucí umožnit své měně volný pohyb.
He could liberalize the exchange rate and let it float upwards, but he is not even doing that.
Mohl by liberalizovat směnný kurz a nechat ho plout vzhůru, ale on nedělá ani to.
Luckily, China's government knows that America's advice to let the renminbi float right now is dangerous--both to China and for the world economy.
Čínská vláda naštěstí , že americká rada, aby uvolnila žen-min-pi, je v tuto chvíli nebezpečná, a to jak pro Čínu, tak pro světové hospodářství.
A necessary step is to abandon convertibility and let the peso float, while transforming outstanding obligations to pesos so as to prevent the devaluation from wrecking the balance sheets of local banks and corporations.
Jedním z prvních kroků musí být zrušení konvertibility spolu s uvolněním parity měny a převod nevyrovnaných závazků na pesa s cílem zabránit devalvaci, kterou by mohla způsobit bezútěšná situace místních bank a korporací.
Let all the heavily indebted southern European countries jointly agree to join a weak euro, which would float against the stronger northern euro.
Nechť se všechny silně zadlužené jihoevropské země dohodnou na vytvoření slabého eura, které by mělo pohyblivý kurz vůči silnějšímu severnímu euru.
Never mind that most of the crises could have been avoided, or late least substantially mitigated, if governments had let their currencies float against the dollar, rather than adopting rigid exchange-rate pegs.
Nevadí, že většině těchto krizí bylo možné předejít nebo je alespoň významně zmírnit, kdyby vlády svým měnám nechaly volný pohyb vůči dolaru a nepřijímaly nepružná zavěšení měnového kurzu.
If the NBU lets the exchange rate float, Ukrainians are likely to exchange billions of dollars into hryvnia, driving up the hryvnia exchange rate.
Nechá-li NBU směnný kurz volně plavat, Ukrajinci zřejmě smění miliardy dolarů na hřivny, takže kurz hřivny poženou nahoru.
When Should China Float?
Kdy Čína přejít na plovoucí měnu?
Under heavy pressure from America, China's leaders have agreed in principle to float the renminbi, but refuse to say when.
Čínští předáci pod silným americkým tlakem obecně souhlasili s uvolněním žen-min-pi, avšak odmítli říct, kdy k němu dojde.
Yet China's rulers are right to postpone the decision to float.
Přesto vládci Číny jednají správně, když rozhodnutí o uvolnění měny odkládají.
The rest of the world, particularly Germany, had no choice but to let their currencies float.
Okolnímu světu, zejména Německu, nezbývalo nic jiného než přejít na plovoucí měnu.

Are you looking for...?